Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Orientering i psykiatrin

Kategori: Tips till psykpatienterJag har alltid undrat vad som är skillnaden mellan olika läkare. När jag frågat psykpersonalen fattar inte de det heller. Det kan vara bra att veta vad ens läkares titel egentligen innebär. Vissa har bara sin praktik på psykiatrin och kommer alltså snart att försvinna - vilket ingen berättar. Och för en sann borderliner tillexempelt kan det ge ödesdigra konsekvenser. Sedan fyllde jag på ordlistan med lite mer typiska titlar och sånt. Har du något att tillägga? Kommentera!


Förkortningar och allmänt förvirrande ord:

 

Läkare

ST-Läkare

De flesta läkare väljer efter att fått sin legitimation att specialisera sig inom ett visst område. De kan då söka specialisttjänstgöring och kallas under den tiden ST-läkare. Tjänstgöringen omfattar fem år och syftar till att förvärva nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialiteten; därefter erhålls specialistkompetens.

Psykiatriska specialiteter i Sverige (november 2002)

Psykiatri - 2187 st, 45% kvinnor

Rättspsykiatri - 88 st, 33% kvinnor

Barn- och ungdomspsykiatri - 447 st, 56% kvinnor

 

AT-läkare

Behörig till anställning som läkare för allmäntjänstgöring (AT) är den som avlagt läkarexamen. Allmäntjänstgöring som läkare skall fullgöras under ett år och sex månader fördelade enligt följande:

1. Nio månader fördelade mellan gruppen invärtesmedicinska specialiteter, inkl barn- och ungdomsmedicin, och gruppen opererande specialiteter, med en minimitid inom respektive grupp om tre månader.

2. Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

3. Sex månader inom allmänmedicin.

Efter fullgjord godkänd AT-tjänstgöring ansöker den enskilde AT-läkaren om legitimation hos Socialstyrelsen.  Mer detaljerad information kan hämtas ur Socialstyrelsens föreskrifter för allmäntjänstgöringen (SOSFS 1999:5).

 

Underläkare

Underläkare är i Sverige en benämning på samtliga läkare under utbildning fram till dess att specialistexamen erhållits, då vanligen titeln specialistläkare används. Underläkare innefattar alltså såväl AT- och ST-läkare som vikarierande läkare under grundutbildningens sista år och direkt efter grundutbildningen.

 

Läkar-kandidat

Medicine kandidat är en generell examen med medicinsk vetenskap som huvudämne.

En liknande benämning förekommer inom lärarutbildningen, där både högskolelärare och handledare på praktikplatsen ibland benämner studenterna för kandidater.

 

Överläkare

Överläkare är en yrkestitel för en specialistläkare med medicinskt ledningsansvar inom svensk sjukvård.

 

Psykiater/ Psykiatriker

Psykiater är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. En psykiater diagnostiserar patientens tillstånd genom fysisk undersökning, samtal med patienten och personer i dess omgivning, laboratorieprov samt även elektronisk mättutrustning som elektroencefalografi (EEG) och datortomografi av hjärnan. Behandling kan bestå av tillämpning av psykofarmaka och/eller samtalsterapi, livststils- och miljöändringar. Vissa sjukdomar kan läkaren bota genom att åtgärda brist på näringsämnen, mineraler och spårämnen.

Observera att många psykiater med en äldre utbildning inte har någon utbildning i samtalsterapi


Andra yrkeskategorier:


Psykolog
En legitimerad psykolog har fem års universitetsstudier plus ett års praktisk tjänstgöring (PTP). För att få kalla sig psykolog krävs legitimation. Psykologen kan hjälpa oss att förstå vår livssituation, varför vi reagerar och handlar som vi gör och visa vägar till förändring.

Psykoterapeut
En legitimerad psykoterapeut har genomgått en utbildning till psykoterapeut och specialiserat sig på något område.

Socionom

Socionom är en skandinavisk beteckning för en person som avlagt socionomexamen, efter en yrkesinriktad högskoleutbildning i socialt arbete.

Som socionom kan man bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare inom LSS eller för äldre, behandlare, kurator på exempelvis skolor och sjukhus eller kriminalvårdare.

Diakon är ett yrke som i Sverige är närbesläktat med socionom men som drivs i kyrklig regi.

 

Kurator

Kurator eller socialkurator är ett yrke som innehas av vissa socionomer.En kurator arbetar med psykosocialt arbete, oftast inom sjukvård eller skola.

 

BA - Behandlings ansvarig

En högskoleutbildnning till BA /Case Manager är på 15hp. BA ska:

• möta patienten på ett sådant sätt att det blir möjligt att skapa och upprätthålla en relation och att kunna bedöma behovet av vårdinsatser.

• samverka med patienten och dennes nätverk så att patientens inflytande över sitt eget liv ökar och behovet av psykiatrisk vård minskar eller upphör.

• i samråd med andra berörda ansvara för planering, genomförande och uppföljning av vård samt föra journal.

• i förekommande fall föra patientens talan och samverka i kontakter med andra vårdgivare och myndigheter.

 

KP - Kontaktperson

Det finns olika typer av kontaktpersoner i vilket sammanhang du rör dig. Men inom soacialpsykiatrin innebär det en person ställa upp för den som är svårt plågad av ensamhet, saknar vänner, anhöriga eller andra sociala kontakter och klarar inte av att komma till en träfflokal eller delta i någon socialverksamhet.

De har ofta någon slags större ansvar över patienten, arbeta inom patientens team och kontaktas först i någon fråga om behandlingen eller medicinering.

 

SSK - Sjuksköterska - Syrra - Syster

Minst 3 år högskolestudier. Sjuksköterskan ansvarar för praktisk omvårdnad men också för den medicinska omvårdnaden, vilken innefattar läkemedelshantering och läkemedelsadministration till patienten.

 

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

De ska se till att stadsdelsförvaltningens hälso- och sjukvård följer lagar och författningar. De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten och att den enskilde får en god och säker vård. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna deltar i stadsdelsförvaltningens planeringsarbete då hälso- och sjukvårdsfrågor är involverade, bland annat genom att ge stöd och råd till biståndshandläggarna. För att stärka vårdkedjan samarbetar medicinskt ansvariga sjuksköterskor med andra vårdgivare.

 

USK - Undersköterska

Titeln undersköterska är i dagsläget inte reglerad eller skyddad.

Det är sällan man kallas undersköterska om man inte har regelrätt utbildning.

Man blir undersköterska genom gymnasieskolans treåriga omvårdnadsprogram, eller komvuxutbildning och finns även att läsa på en Blekinge Tekniska Högskola (2år).

Undersköterskor kan välja påbyggnadsutbildningar bland annat inom psykiatri.

Uppgifter är många och olika, ofta grundläggande vård men har ofta delegationer som sårvård och medicindelegation från ansvarig sjuksköterska.

 

Behandlingsassistent
Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar man med människor som har sociala problem av olika slag. Du kan träffa på en behandlingsassistent på till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem.
Behandlingsassitentens uppgifter är att  lyssna på och samtala med sina klienter, vara kontaktperson och får personligt behandlingsansvar för någon. Målet med behandlingen är att klienten ska leva självständigt och ett bra liv på sikt.
Inom KY, kvalificerad yrkesutbildning finns utbildningar omfattande 2 år. Vid några folkhögskolor finns också utbildning till behandlingsassistent, dessa utbildningar omfattar två till fyra terminer.


Mentalskötare

Mentalskötare är en äldre arbetstitel och är i dagsläget inte reglerad eller skyddad.

Här kan du läsa om utbildningar för mentalskötare. Många utan utbildning, eller rysligt gammal utbildning kallas ändå mentalskötare, trots att de inte anses uppnå till de krav som finns på utbildningarna.


Ett nyare namn för yrkeskategorin är skötare inom psykiatrisk vård. Man kan arbeta på ett sjukhus inom landstinget med avdelningar som till exempel allmänpsykiatrisk avdelning, psykosavdelning eller PIVA. Man kan också arbeta inom kommunen och då kallas skötaren för boendestödjare.

 En skötare är omvårdnadsspecialist av patienter med psykiatriska funktionshinder. Skötarens främsta uppgift är att stödja, motivera patienten till att själv klara av sin vardag. Detta kan ske genom samtal och praktiskt samarbete i hemmet eller på sjukhusavdelningen En skötare kan också arbeta på olika behandlinghem.

 

Medicinskt ledningsansvar

Det medicinska ansvaret har läkaren i det team som utreder/behandlar patienten.

Begreppet medicinskt ansvarig läkare används på vissa håll, men det saknar reglering i lag

 

Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.


Sjukgymnast

Inom psykiatrin jobbar sjukgymnaster med kroppskännedom, ångesthantering, avspänning, fysisk träning i olika former, ridterapi men även smärtlindring, massage och akupunktur. Utbildningen till sjukgymnast är tre år och motsvarar kandidatexamen.  Psykiatrisk sjukgymnastik vill vi aktivera de inre, självläkande processerna och minimera de hinder som finns i vägen för hälsa.

Arbetsterapeut
Målet är att individen ska klara sin personliga vård, vardagens aktiviteter och fritid så självständigt som möjligt. Någon behöver kanske träna samarbetsförmåga, en annan koncentration, stresstolerans, självförtroendet eller initiativförmåga. En arbetsterapeutisk utredning ger en helhetsbedömning av en persons problem, resurser och behov av åtgärder och är ett viktigt bidrag till personens rehabiliteringsplan. Ju tidigare en arbetsterapeutisk utredning görs desto snabbare kan den som är sjukskriven återgå till ett aktivt liv. Utbildningen är tre år och därefter kan man läsa vidare till en magisterexamen i arbetsterapi.Olika psykiatrienheter
Förrutom "vanlig" psykiatrisk öppenvårdsmottagning, jour, mobiltteam, samt slutenvård.

SPE - Socialpsykiatrisk enhet

Målet är att patienter med psykiska sjukdomar ska kunna leva ett värdigt liv genom att skapa meningsfull vardag, möjligthet till social gemenskap. Med individuella målplaner stödja och stötta personer i det dagliga livet.

 

PIVA - Psykiatrisk Intensivvårdsavdelning.

 Det är speciella psykiatriska vårdavdelningar för patienter som har ett mycket stort vårdbehov.

 

Biologisk psykiatri där läkaren läger vikten vid ärftliga, biokemiska, neurofysiologiska och invärtes faktorer.


BUP - Barn och ungdomspsykiatri

Rättspsykiatri -  Rättspsykiatri, psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet. Om en åtalad person led av vad som juridiskt benämns "allvarlig psykisk störning" vid gärningstillfället, och denna störning var anledning till gärningen, råder enligt svensk lag fängelseförbud.
LRV - Lag om rättspsykiatisk vård

Beroendepsykiatri - Beroendepsykiatrin är den verksamhet som bedriver specialiserad beroendevård. Verksamheten riktar sig till personer med ett alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende.


Behandlingar

 

Psykodynamisk psykoterapi
I psykodynamisk psykoterapi erbjuds du att, i ett nära samarbete med terapeuten, försöka förstå de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Det kan till exempel handla om att förstå hur symtomen hänger samman med nuvarande livssituation eller något som hänt dig tidigare i livet. På så sätt kan du finna nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv påverkar ditt liv.


Psykodynamisk terapi - Gruppterapi
Gruppterapi ger möjligheter till att undersöka och förstå förhållandet till andra och dig själv. Din förmåga att kommunicera kan på så sätt utvecklas. De svårigheter som finns inom dig visar sig i närvaro av, och i kontakt med, andra i gruppen. På så sätt erbjuder gruppen ett forum för att arbeta med dina problem.

 

Interpersonell psykoterapi

Metoden har utvecklats just för att behandla depression. Interpersonell psykoterapi påminner om psykodynamisk korttidsterapi, men koncentrerar sig mer på patientens nuvarande relationer till andra människor, och på att förbättra dessa. Denna psykoterapimetod är ovanlig i Sverige. Det finns starkt stöd för att metoden är effektiv vid lindriga och måttliga depressioner men inget stöd att den skulle vara effektiv vid ångesttillstånd.


Familjeterapi
Familjeterapi används ofta när barn och ungdomar har problem. Det kan även vara bra att hela familjen får vara med ibland när en familjemedlem har problem. Familjen får veta mer om hur familjemedlemmen känner sig, men de andra i familjen får också berätta om hur de känner och ser på problemet.

 

KBT- Kognitiv beteendeterapi/ Kognetiv psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. KBT har nått särskilt goda resultat på vanliga ångesttillstånd, t.ex. fobier, paniksyndrom och tvångssyndrom, och på förstämningssyndrom, t.ex. depression. Terapin fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv.

 

DBT - Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi är en tredje generationens KBT och utformades av Marsha Linehan. Denna manualbaserade metod utformades för att behandla personer med diagnosen Borderline personlighetsstörning. Den är uppbyggd med fokus på psykosocial färdighetsträning i grupp och individuell samtalsterapi för att bearbeta svårare och mer personliga problem. Färdighetsträningen i grupp fokuserar på fyra olika moment: medveten närvaro, hantera relationer, reglera känslor och att stå ut när det är svårt. Acceptans, medvetenhet och impulskontroll är huvudriktningar. DBT använder sig av hemuppgifter och är lösningsfokuserad

 

MBT - Mentaliseringsbaserad terapi

MBT har utvecklats som ett behandlingsprogram för en dagvårdsverksamhet i London, Halliwick Day Hospital. Målgruppen har varit patienter med borderlinepersonlighetsstörning.


ECT - Elektrokonvulsiv behandling
Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt anfall. Signalsubstanserna i hjärnan ökar vilket leder till att  depressiva symtom minskar betydligt. Behandlingen kan ges vid svårare fall av depression och där läkemedel inte har någon effekt.

ECT är den mest effektiva behandlingen vid djupa depressioner eller där självmordsrisken bedöms som stor.
ECT kan ges vid depressioner med inslag av psykos (med vanföreställningar). Det förekommer också att man ger ECT vid mycket svåra maniska sjukdomstillstånd av livshotande karaktär. Man brukar då ge daglig behandling under tre dagar för att bryta udden av den maniska sjukdomsbilden.

En liten ordlista på andra saker


Jag har placerat min blogg i Stockholm på bloggkartan.se
http://intressant.se/intressant
 
Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar

LPT

Kategori: Tips till psykpatienterHär kommer lite information om LPT.
Lite basala tips & vilka rättigheter du har samt den nya lagen
som trädde i kraft 1 September.


När du blir inlagd har du rätt till:

♥ Inom 24 timmar från ankomsten till sjukvårdsinrättningen bli bedömd av psykiater
♥ En kontaktperson
♥ Information om var du är och varför samt dina rättigheter
♥ Information om var du överklagar, hjälp med att överklaga.
♥ En säng och ett rum
♥ Låsa in värdefulla grejer
♥ En vårdplanering
♥ Få tvångsvården prövad i Länsrätten efter fyra veckor, därefter efter fyra månader och sedan efter sex månader. 
♥ Få ha en närstående med i behandlingsplaneringen
♥ Få så kallad stödperson genom förtroendenämnden / patientombudsmannen, som kan bistå patienten under tvångsvårdstiden
♥ Läsa lagtexten.


När man är gravid får man lära sig att ha en väska redo med grejer
för förlossningsvistelsen så allt är klart.
Det samma borde man ha för LPT - för när man har kontakt med psyk
- Ja, då vet man aldrig när man åker in!
Har du ett tips - lägg en kommentar.

Lista på vad man kan behöva:
♥ Egen tandborste om du inte vill ha vita strån i tänderna.
♥ Öronproppar - ge dig en chans att sova.
♥ Mjukisbraller, hoods och slappar kläder.
♥ Tons of underkläder
♥ Den alternativa sjukhusrocken är lite off. Sovkläder!
♥ För det perfekta psyk - haset krävs tofflor och tjocka strumpor.
♥ Mp3-spelare 
♥ Laptop - om du har. Internet? Hey du kan stanna i ett år!
♥ Block och massor av pennor.
♥ Smink! Det KAN ju finnas någon snygg inneliggande.
    Man tar ju vad man får.
♥ Eget shampoo & balsam, om du inte vill lukta landsting-parfymfri.
♥ Böcker
♥ Massa reklamblad om bloggen
♥ Hårborste - en självklarhet.
♥ Godis - i massor!
♥ Näsdukar - for the sad moments.
♥ Typ favvote, eller nått sånt.
♥ Nalle. För kärlek finns inte på psyk.
♥ Kuvert och frimärken för brevskickning.

Tänk på att de kanske tar:
ο Hörlurar
ο Laddare
ο Allt med sladd
ο Man kan hänga sig i string, men än så länge har ingen tagit mina iallafall.
ο Allt vasst, och allt som ser vasst ut.
ο Spegel
ο Parfym
ο Mobil med kamera

Olagligt/dumt
♥ Smuggla piller i strumporna eller i andra utrymmen.
♥ Filma/ ta kort
♥ Prata om andra patienter för andra utanför- tänk sekretess
♥ Kasta saker/ göra illa andra patienter

Tips att komma UT och avskriva LPT!

ALLROUNDKRYDDA: VAR LAGOM

ο Låtsas inte vara För glad. Men le lite smått ibland.
ο Ät alla måltider
ο Sov på nätterna
ο Prata inte För mycket med de andra patienterna.
ο Var kreativ och aktiv.  Läs, skriv, rita.
ο Fråga inte om sömnpiller o lugnande
ο Möt blickar speciellt vid samtal med läkare o BA.
ο Kom med lagom mycket ideer och tankar.

 fast det ulitmata som sällan händer...
ο Kom ut när du är redo och mår bra igen.. 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 


Läs även: LVU, "Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga".


Här kommer lite små uttdrag om vad lagen handlar om.
Här kan du läsa mer.

Psykisk störning
För att tvångsvård enligt LPT ska bli aktuellt krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning.
"Med allvarlig psykisk störning avses psykotiskt tillstånd med förvirring, tankestörningar, hallucinationer eller vanföreställningar. Även depressioner utan psykotiska symtom där självmordsrisk föreligger och mer uttalade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller starkt tvångsmässigt beteende räknas som allvarlig psykisk störning."
Konvertering är när någon under frivillig vård blir föremål för överföring till tvångsvård.

Kvarhållning
Vid kvarhållning kan chefsöverläkaren besluta om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Detta för att förhindra att patienten har med sig alkohol eller andra berusningsmedel, dopingmedel, injektionssprutor, kanyler, föremål ägnade för narkotikamissbruk eller annat som är farligt för patienten eller andra.


Vårdplan

Patienten och även anhöriga - om detta är lämpligt - bör vara delaktiga i vårdplaneringen. Vårdplan ska upprättas snarast efter intagning på sjukvårdsinrättning och beskriva behandlingsåtgärder som behövs för att syftet med tvångsvården ska uppnås och för att resultaten av vården ska bestå.


Tvångsåtgärder
Tvångsåtgärder får användas "om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärderna". Finns det möjlighet att bedriva vård med mindre ingripande åtgärder så ska dessa tillämpas. Tvång ska användas så skonsamt som möjligt. Tvångsåtgärder kan innefatta tvångsmedicinering, kortvarig fastspänning, avgränsning från andra patienter, inskränkning att använda elektroniska kommunikationstjänster (telefon, internet). Åtgärder som att lägga i bälte och avskilja patienten från övriga patienter är alltså reglerade och beslutas av chefsöverläkaren.


Prövning
Vårdintyget ska prövas inom 24 timmar efter intagning av läkare på vårdinrättningen. Det får då inte vara äldre än fyra dagar. Beslut om intagning får endast fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård. För att garantera rättssäkerheten får beslutet inte fattas av samma läkare som utfärdat vårdintyget. Bedömning om det är motiverat med LPT-vård måste ske fortlöpande under vårdtiden.


Överklagan

Vid intagningsbeslut föreligger skyldighet att informera patienten (när patientens tillstånd medger det) om rätten att överklaga tvångsvården. I ett första steg sker detta hos länsrätt, i nästa steg hos kammarrätt. Överklagan görs skriftligtNy lag 1 september

"Syftet med den nya vårdformen är att underlätta för personer som vårdats inom ramen för Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, att komma tillbaka till samhället. Patienter som vårdas enligt den föreslagna vårdformen får en individuellt anpassad vårdplan där särskilda villkor kan föreskrivas. Det kan exempelvis handla om att personen åläggs att regelbundet uppvisa att han eller hon sköter sin medicinering, inte överträder eventuella besöksförbud eller återfaller i missbruk. "
Källa & Föreskrifter

 

Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar

Utskick om bloggen

Kategori: Information

 
 
UTSKICKET KLART!

♣ Utskicket till Sverige ÄR KLART! Ungefär 410 st mejl skickades ut till Sverige angående den här bloggen.
Vi har börjat få tillbaka svar om att de är positivt inställda och sätter upp Tips till personal inom psykiatrin, på avdelningarna! Jag publicerar inte svaren eftersom jag är rädd för att fler inte vågar svara då.

Been ther, done that:
♣ Alla chefer inom Sthlm psykiatriska mottagningar har fått ett mejl via SLL om den här bloggen.
♣ Ringt alla BUPmottagningar i Shtlm, ca 27 st och fått mejladressen till deras chefer och skickat ut information om bloggen till dom.
♣ Kontaktat SPF - Svensk psykiatriska föreningen angående Psykiatrins dag.
♣ Vi har mejlat våra synpunkter och den här bloggsidan till alla Polismyndigheter i Sverige. Polisen i Sthlm har svarat genom att skicka vidare informationen till Polishögskolan.
♣ Skickat vår bloggsida till de högskolorna i Sverige som har psykiatri-program.
♣ Skickat vår bloggsida till Försäkringskassan som tips på hur de kan bli bättre.
♣ Skickat vår bloggsida till Arbetsförmedlningen som tips på hur de kan bli bättre.
♣ Skickat ca 410 mejl inom Sveriges psykavdelningar/mottagningar etc.

Därefter följer en planering av följande:
♣ Information sprids till BUP mottagningar inom Sverige via mejl
♣ Information sprids till behandlingshem etc, inom Sverige. via mejl

Psykmottagningar Sverige - En översikt av psykinfo på internet och via telefon
 BRA
Landstinget Kronoberg & Halland, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland  , Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Gotlands kommun, Landstinget Västerbotten
- Vad glad man blir, dom har t.o.m en sida med Bara avdelningschefternas namn på, så jag slipper ringa runt!

BAJS
Jönköpings landsting- Psykiatriska vårdjouren VÄGRAR ge ut ens NAMNET på deras avdelningschef.  Och hon vägrar tro att detta är offentlig information - "inte inom psykiatrin". *****!  Men jag fick den från en annan, så bara vänta patienter inom Jönköpings kommun, psykos ska ge tillbaka med samma medicin!
Region Skåne - Ingen vet chefens namn? Är inte det liite konstigt?
Västra Götalandsregionen - Jävla färskingar. De har INGEN struktur på sin psykiatri. På hemsidorna göms de undan längst bak, minst synligast under "Övriga verksamheter". Så jävla dåligt! Jag har skickat ca 70 mejl till denna region. Ungefär 3 h arbete tog det att leta fram alla adresser och ringa efter dom.
Jämtlands läns landsting - Sämre sida om psykiatrin får man leta efter, existerar ens Öppenvård i detta landsting?
Norbotten läns landsting - Bara nummer, inget e post någonstans.
Avdelning 18 & 3 S:t Görans sjukhus - Inte bara är de otrevliga i telefonen, de skrattar och säger att chefen är anonym. My ass.
Stockholms läns landsting - Att hitta psyk-info i stockholms län är som att hitta en läkare på Huddinge sjukhus. It's like gone with the wind. Det är en himla sörja där man måste blanda sll.se med slso.sll.se och vardguiden.se. Snälla Sthlms län - skaffa bättre översikt över psykiatrin.


HUR KAN DU HJÄLPA BLOGGEN?

Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united
Shows that we ain't gonna take it

* Tips till personal inom psykiatrin,
Patienters tips till personalen inom psykiatrin. Ge till din avdelning och du har gjort allt du kan!

* SKRIV UT & SÄTT UPP INFORMATION! HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!

* En logo till din hemsida/blogg :)
 Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningarMed vänliga småtaffsande kramar
Psykos - Psykiatrins Robin Hood.
Tar från psykiatrin och ger tillbaka med samma medicin