Orientering i psykiatrinJag har alltid undrat vad som är skillnaden mellan olika läkare. När jag frågat psykpersonalen fattar inte de det heller. Det kan vara bra att veta vad ens läkares titel egentligen innebär. Vissa har bara sin praktik på psykiatrin och kommer alltså snart att försvinna - vilket ingen berättar. Och för en sann borderliner tillexempelt kan det ge ödesdigra konsekvenser. Sedan fyllde jag på ordlistan med lite mer typiska titlar och sånt. Har du något att tillägga? Kommentera!


Förkortningar och allmänt förvirrande ord:

 

Läkare

ST-Läkare

De flesta läkare väljer efter att fått sin legitimation att specialisera sig inom ett visst område. De kan då söka specialisttjänstgöring och kallas under den tiden ST-läkare. Tjänstgöringen omfattar fem år och syftar till att förvärva nödvändiga kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialiteten; därefter erhålls specialistkompetens.

Psykiatriska specialiteter i Sverige (november 2002)

Psykiatri - 2187 st, 45% kvinnor

Rättspsykiatri - 88 st, 33% kvinnor

Barn- och ungdomspsykiatri - 447 st, 56% kvinnor

 

AT-läkare

Behörig till anställning som läkare för allmäntjänstgöring (AT) är den som avlagt läkarexamen. Allmäntjänstgöring som läkare skall fullgöras under ett år och sex månader fördelade enligt följande:

1. Nio månader fördelade mellan gruppen invärtesmedicinska specialiteter, inkl barn- och ungdomsmedicin, och gruppen opererande specialiteter, med en minimitid inom respektive grupp om tre månader.

2. Tre månader inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

3. Sex månader inom allmänmedicin.

Efter fullgjord godkänd AT-tjänstgöring ansöker den enskilde AT-läkaren om legitimation hos Socialstyrelsen.  Mer detaljerad information kan hämtas ur Socialstyrelsens föreskrifter för allmäntjänstgöringen (SOSFS 1999:5).

 

Underläkare

Underläkare är i Sverige en benämning på samtliga läkare under utbildning fram till dess att specialistexamen erhållits, då vanligen titeln specialistläkare används. Underläkare innefattar alltså såväl AT- och ST-läkare som vikarierande läkare under grundutbildningens sista år och direkt efter grundutbildningen.

 

Läkar-kandidat

Medicine kandidat är en generell examen med medicinsk vetenskap som huvudämne.

En liknande benämning förekommer inom lärarutbildningen, där både högskolelärare och handledare på praktikplatsen ibland benämner studenterna för kandidater.

 

Överläkare

Överläkare är en yrkestitel för en specialistläkare med medicinskt ledningsansvar inom svensk sjukvård.

 

Psykiater/ Psykiatriker

Psykiater är en läkare som är specialiserad på psykiska sjukdomar, tillstånd och störningar. En psykiater diagnostiserar patientens tillstånd genom fysisk undersökning, samtal med patienten och personer i dess omgivning, laboratorieprov samt även elektronisk mättutrustning som elektroencefalografi (EEG) och datortomografi av hjärnan. Behandling kan bestå av tillämpning av psykofarmaka och/eller samtalsterapi, livststils- och miljöändringar. Vissa sjukdomar kan läkaren bota genom att åtgärda brist på näringsämnen, mineraler och spårämnen.

Observera att många psykiater med en äldre utbildning inte har någon utbildning i samtalsterapi


Andra yrkeskategorier:


Psykolog
En legitimerad psykolog har fem års universitetsstudier plus ett års praktisk tjänstgöring (PTP). För att få kalla sig psykolog krävs legitimation. Psykologen kan hjälpa oss att förstå vår livssituation, varför vi reagerar och handlar som vi gör och visa vägar till förändring.

Psykoterapeut
En legitimerad psykoterapeut har genomgått en utbildning till psykoterapeut och specialiserat sig på något område.

Socionom

Socionom är en skandinavisk beteckning för en person som avlagt socionomexamen, efter en yrkesinriktad högskoleutbildning i socialt arbete.

Som socionom kan man bland annat arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare inom LSS eller för äldre, behandlare, kurator på exempelvis skolor och sjukhus eller kriminalvårdare.

Diakon är ett yrke som i Sverige är närbesläktat med socionom men som drivs i kyrklig regi.

 

Kurator

Kurator eller socialkurator är ett yrke som innehas av vissa socionomer.En kurator arbetar med psykosocialt arbete, oftast inom sjukvård eller skola.

 

BA - Behandlings ansvarig

En högskoleutbildnning till BA /Case Manager är på 15hp. BA ska:

• möta patienten på ett sådant sätt att det blir möjligt att skapa och upprätthålla en relation och att kunna bedöma behovet av vårdinsatser.

• samverka med patienten och dennes nätverk så att patientens inflytande över sitt eget liv ökar och behovet av psykiatrisk vård minskar eller upphör.

• i samråd med andra berörda ansvara för planering, genomförande och uppföljning av vård samt föra journal.

• i förekommande fall föra patientens talan och samverka i kontakter med andra vårdgivare och myndigheter.

 

KP - Kontaktperson

Det finns olika typer av kontaktpersoner i vilket sammanhang du rör dig. Men inom soacialpsykiatrin innebär det en person ställa upp för den som är svårt plågad av ensamhet, saknar vänner, anhöriga eller andra sociala kontakter och klarar inte av att komma till en träfflokal eller delta i någon socialverksamhet.

De har ofta någon slags större ansvar över patienten, arbeta inom patientens team och kontaktas först i någon fråga om behandlingen eller medicinering.

 

SSK - Sjuksköterska - Syrra - Syster

Minst 3 år högskolestudier. Sjuksköterskan ansvarar för praktisk omvårdnad men också för den medicinska omvårdnaden, vilken innefattar läkemedelshantering och läkemedelsadministration till patienten.

 

MAS - Medicinskt ansvarig sjuksköterska

De ska se till att stadsdelsförvaltningens hälso- och sjukvård följer lagar och författningar. De följer kontinuerligt upp verksamheten för att säkra kvaliteten och att den enskilde får en god och säker vård. De medicinskt ansvariga sjuksköterskorna deltar i stadsdelsförvaltningens planeringsarbete då hälso- och sjukvårdsfrågor är involverade, bland annat genom att ge stöd och råd till biståndshandläggarna. För att stärka vårdkedjan samarbetar medicinskt ansvariga sjuksköterskor med andra vårdgivare.

 

USK - Undersköterska

Titeln undersköterska är i dagsläget inte reglerad eller skyddad.

Det är sällan man kallas undersköterska om man inte har regelrätt utbildning.

Man blir undersköterska genom gymnasieskolans treåriga omvårdnadsprogram, eller komvuxutbildning och finns även att läsa på en Blekinge Tekniska Högskola (2år).

Undersköterskor kan välja påbyggnadsutbildningar bland annat inom psykiatri.

Uppgifter är många och olika, ofta grundläggande vård men har ofta delegationer som sårvård och medicindelegation från ansvarig sjuksköterska.

 

Behandlingsassistent
Som behandlingsassistent eller socialpedagog arbetar man med människor som har sociala problem av olika slag. Du kan träffa på en behandlingsassistent på till exempel ett behandlingshem eller ungdomshem.
Behandlingsassitentens uppgifter är att  lyssna på och samtala med sina klienter, vara kontaktperson och får personligt behandlingsansvar för någon. Målet med behandlingen är att klienten ska leva självständigt och ett bra liv på sikt.
Inom KY, kvalificerad yrkesutbildning finns utbildningar omfattande 2 år. Vid några folkhögskolor finns också utbildning till behandlingsassistent, dessa utbildningar omfattar två till fyra terminer.


Mentalskötare

Mentalskötare är en äldre arbetstitel och är i dagsläget inte reglerad eller skyddad.

Här kan du läsa om utbildningar för mentalskötare. Många utan utbildning, eller rysligt gammal utbildning kallas ändå mentalskötare, trots att de inte anses uppnå till de krav som finns på utbildningarna.


Ett nyare namn för yrkeskategorin är skötare inom psykiatrisk vård. Man kan arbeta på ett sjukhus inom landstinget med avdelningar som till exempel allmänpsykiatrisk avdelning, psykosavdelning eller PIVA. Man kan också arbeta inom kommunen och då kallas skötaren för boendestödjare.

 En skötare är omvårdnadsspecialist av patienter med psykiatriska funktionshinder. Skötarens främsta uppgift är att stödja, motivera patienten till att själv klara av sin vardag. Detta kan ske genom samtal och praktiskt samarbete i hemmet eller på sjukhusavdelningen En skötare kan också arbeta på olika behandlinghem.

 

Medicinskt ledningsansvar

Det medicinska ansvaret har läkaren i det team som utreder/behandlar patienten.

Begreppet medicinskt ansvarig läkare används på vissa håll, men det saknar reglering i lag

 

Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.


Sjukgymnast

Inom psykiatrin jobbar sjukgymnaster med kroppskännedom, ångesthantering, avspänning, fysisk träning i olika former, ridterapi men även smärtlindring, massage och akupunktur. Utbildningen till sjukgymnast är tre år och motsvarar kandidatexamen.  Psykiatrisk sjukgymnastik vill vi aktivera de inre, självläkande processerna och minimera de hinder som finns i vägen för hälsa.

Arbetsterapeut
Målet är att individen ska klara sin personliga vård, vardagens aktiviteter och fritid så självständigt som möjligt. Någon behöver kanske träna samarbetsförmåga, en annan koncentration, stresstolerans, självförtroendet eller initiativförmåga. En arbetsterapeutisk utredning ger en helhetsbedömning av en persons problem, resurser och behov av åtgärder och är ett viktigt bidrag till personens rehabiliteringsplan. Ju tidigare en arbetsterapeutisk utredning görs desto snabbare kan den som är sjukskriven återgå till ett aktivt liv. Utbildningen är tre år och därefter kan man läsa vidare till en magisterexamen i arbetsterapi.Olika psykiatrienheter
Förrutom "vanlig" psykiatrisk öppenvårdsmottagning, jour, mobiltteam, samt slutenvård.

SPE - Socialpsykiatrisk enhet

Målet är att patienter med psykiska sjukdomar ska kunna leva ett värdigt liv genom att skapa meningsfull vardag, möjligthet till social gemenskap. Med individuella målplaner stödja och stötta personer i det dagliga livet.

 

PIVA - Psykiatrisk Intensivvårdsavdelning.

 Det är speciella psykiatriska vårdavdelningar för patienter som har ett mycket stort vårdbehov.

 

Biologisk psykiatri där läkaren läger vikten vid ärftliga, biokemiska, neurofysiologiska och invärtes faktorer.


BUP - Barn och ungdomspsykiatri

Rättspsykiatri -  Rättspsykiatri, psykiatrins tillämpning inom rättsväsendet. Om en åtalad person led av vad som juridiskt benämns "allvarlig psykisk störning" vid gärningstillfället, och denna störning var anledning till gärningen, råder enligt svensk lag fängelseförbud.
LRV - Lag om rättspsykiatisk vård

Beroendepsykiatri - Beroendepsykiatrin är den verksamhet som bedriver specialiserad beroendevård. Verksamheten riktar sig till personer med ett alkohol, narkotika och/eller läkemedelsberoende.


Behandlingar

 

Psykodynamisk psykoterapi
I psykodynamisk psykoterapi erbjuds du att, i ett nära samarbete med terapeuten, försöka förstå de inre och yttre sammanhangen i ditt liv. Det kan till exempel handla om att förstå hur symtomen hänger samman med nuvarande livssituation eller något som hänt dig tidigare i livet. På så sätt kan du finna nya perspektiv och nya sätt att hantera svårigheter och upptäcka hur du själv påverkar ditt liv.


Psykodynamisk terapi - Gruppterapi
Gruppterapi ger möjligheter till att undersöka och förstå förhållandet till andra och dig själv. Din förmåga att kommunicera kan på så sätt utvecklas. De svårigheter som finns inom dig visar sig i närvaro av, och i kontakt med, andra i gruppen. På så sätt erbjuder gruppen ett forum för att arbeta med dina problem.

 

Interpersonell psykoterapi

Metoden har utvecklats just för att behandla depression. Interpersonell psykoterapi påminner om psykodynamisk korttidsterapi, men koncentrerar sig mer på patientens nuvarande relationer till andra människor, och på att förbättra dessa. Denna psykoterapimetod är ovanlig i Sverige. Det finns starkt stöd för att metoden är effektiv vid lindriga och måttliga depressioner men inget stöd att den skulle vara effektiv vid ångesttillstånd.


Familjeterapi
Familjeterapi används ofta när barn och ungdomar har problem. Det kan även vara bra att hela familjen får vara med ibland när en familjemedlem har problem. Familjen får veta mer om hur familjemedlemmen känner sig, men de andra i familjen får också berätta om hur de känner och ser på problemet.

 

KBT- Kognitiv beteendeterapi/ Kognetiv psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. KBT har nått särskilt goda resultat på vanliga ångesttillstånd, t.ex. fobier, paniksyndrom och tvångssyndrom, och på förstämningssyndrom, t.ex. depression. Terapin fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa människor att leva ett bättre liv.

 

DBT - Dialektisk beteendeterapi

Dialektisk beteendeterapi är en tredje generationens KBT och utformades av Marsha Linehan. Denna manualbaserade metod utformades för att behandla personer med diagnosen Borderline personlighetsstörning. Den är uppbyggd med fokus på psykosocial färdighetsträning i grupp och individuell samtalsterapi för att bearbeta svårare och mer personliga problem. Färdighetsträningen i grupp fokuserar på fyra olika moment: medveten närvaro, hantera relationer, reglera känslor och att stå ut när det är svårt. Acceptans, medvetenhet och impulskontroll är huvudriktningar. DBT använder sig av hemuppgifter och är lösningsfokuserad

 

MBT - Mentaliseringsbaserad terapi

MBT har utvecklats som ett behandlingsprogram för en dagvårdsverksamhet i London, Halliwick Day Hospital. Målgruppen har varit patienter med borderlinepersonlighetsstörning.


ECT - Elektrokonvulsiv behandling
Behandlingen utlöser ett kontrollerat epileptiskt anfall. Signalsubstanserna i hjärnan ökar vilket leder till att  depressiva symtom minskar betydligt. Behandlingen kan ges vid svårare fall av depression och där läkemedel inte har någon effekt.

ECT är den mest effektiva behandlingen vid djupa depressioner eller där självmordsrisken bedöms som stor.
ECT kan ges vid depressioner med inslag av psykos (med vanföreställningar). Det förekommer också att man ger ECT vid mycket svåra maniska sjukdomstillstånd av livshotande karaktär. Man brukar då ge daglig behandling under tre dagar för att bryta udden av den maniska sjukdomsbilden.

En liten ordlista på andra saker


Jag har placerat min blogg i Stockholm på bloggkartan.se
http://intressant.se/intressant
 
Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar

LPTHär kommer lite information om LPT.
Lite basala tips & vilka rättigheter du har samt den nya lagen
som trädde i kraft 1 September.


När du blir inlagd har du rätt till:

♥ Inom 24 timmar från ankomsten till sjukvårdsinrättningen bli bedömd av psykiater
♥ En kontaktperson
♥ Information om var du är och varför samt dina rättigheter
♥ Information om var du överklagar, hjälp med att överklaga.
♥ En säng och ett rum
♥ Låsa in värdefulla grejer
♥ En vårdplanering
♥ Få tvångsvården prövad i Länsrätten efter fyra veckor, därefter efter fyra månader och sedan efter sex månader. 
♥ Få ha en närstående med i behandlingsplaneringen
♥ Få så kallad stödperson genom förtroendenämnden / patientombudsmannen, som kan bistå patienten under tvångsvårdstiden
♥ Läsa lagtexten.


När man är gravid får man lära sig att ha en väska redo med grejer
för förlossningsvistelsen så allt är klart.
Det samma borde man ha för LPT - för när man har kontakt med psyk
- Ja, då vet man aldrig när man åker in!
Har du ett tips - lägg en kommentar.

Lista på vad man kan behöva:
♥ Egen tandborste om du inte vill ha vita strån i tänderna.
♥ Öronproppar - ge dig en chans att sova.
♥ Mjukisbraller, hoods och slappar kläder.
♥ Tons of underkläder
♥ Den alternativa sjukhusrocken är lite off. Sovkläder!
♥ För det perfekta psyk - haset krävs tofflor och tjocka strumpor.
♥ Mp3-spelare 
♥ Laptop - om du har. Internet? Hey du kan stanna i ett år!
♥ Block och massor av pennor.
♥ Smink! Det KAN ju finnas någon snygg inneliggande.
    Man tar ju vad man får.
♥ Eget shampoo & balsam, om du inte vill lukta landsting-parfymfri.
♥ Böcker
♥ Massa reklamblad om bloggen
♥ Hårborste - en självklarhet.
♥ Godis - i massor!
♥ Näsdukar - for the sad moments.
♥ Typ favvote, eller nått sånt.
♥ Nalle. För kärlek finns inte på psyk.
♥ Kuvert och frimärken för brevskickning.

Tänk på att de kanske tar:
ο Hörlurar
ο Laddare
ο Allt med sladd
ο Man kan hänga sig i string, men än så länge har ingen tagit mina iallafall.
ο Allt vasst, och allt som ser vasst ut.
ο Spegel
ο Parfym
ο Mobil med kamera

Olagligt/dumt
♥ Smuggla piller i strumporna eller i andra utrymmen.
♥ Filma/ ta kort
♥ Prata om andra patienter för andra utanför- tänk sekretess
♥ Kasta saker/ göra illa andra patienter

Tips att komma UT och avskriva LPT!

ALLROUNDKRYDDA: VAR LAGOM

ο Låtsas inte vara För glad. Men le lite smått ibland.
ο Ät alla måltider
ο Sov på nätterna
ο Prata inte För mycket med de andra patienterna.
ο Var kreativ och aktiv.  Läs, skriv, rita.
ο Fråga inte om sömnpiller o lugnande
ο Möt blickar speciellt vid samtal med läkare o BA.
ο Kom med lagom mycket ideer och tankar.

 fast det ulitmata som sällan händer...
ο Kom ut när du är redo och mår bra igen.. 
Lagen om psykiatrisk tvångsvård
 


Läs även: LVU, "Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga".


Här kommer lite små uttdrag om vad lagen handlar om.
Här kan du läsa mer.

Psykisk störning
För att tvångsvård enligt LPT ska bli aktuellt krävs att personen lider av en allvarlig psykisk störning.
"Med allvarlig psykisk störning avses psykotiskt tillstånd med förvirring, tankestörningar, hallucinationer eller vanföreställningar. Även depressioner utan psykotiska symtom där självmordsrisk föreligger och mer uttalade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller starkt tvångsmässigt beteende räknas som allvarlig psykisk störning."
Konvertering är när någon under frivillig vård blir föremål för överföring till tvångsvård.

Kvarhållning
Vid kvarhållning kan chefsöverläkaren besluta om kroppsvisitation och ytlig kroppsbesiktning. Detta för att förhindra att patienten har med sig alkohol eller andra berusningsmedel, dopingmedel, injektionssprutor, kanyler, föremål ägnade för narkotikamissbruk eller annat som är farligt för patienten eller andra.


Vårdplan

Patienten och även anhöriga - om detta är lämpligt - bör vara delaktiga i vårdplaneringen. Vårdplan ska upprättas snarast efter intagning på sjukvårdsinrättning och beskriva behandlingsåtgärder som behövs för att syftet med tvångsvården ska uppnås och för att resultaten av vården ska bestå.


Tvångsåtgärder
Tvångsåtgärder får användas "om de står i rimlig proportion till syftet med åtgärderna". Finns det möjlighet att bedriva vård med mindre ingripande åtgärder så ska dessa tillämpas. Tvång ska användas så skonsamt som möjligt. Tvångsåtgärder kan innefatta tvångsmedicinering, kortvarig fastspänning, avgränsning från andra patienter, inskränkning att använda elektroniska kommunikationstjänster (telefon, internet). Åtgärder som att lägga i bälte och avskilja patienten från övriga patienter är alltså reglerade och beslutas av chefsöverläkaren.


Prövning
Vårdintyget ska prövas inom 24 timmar efter intagning av läkare på vårdinrättningen. Det får då inte vara äldre än fyra dagar. Beslut om intagning får endast fattas av en chefsöverläkare vid en enhet för psykiatrisk vård. För att garantera rättssäkerheten får beslutet inte fattas av samma läkare som utfärdat vårdintyget. Bedömning om det är motiverat med LPT-vård måste ske fortlöpande under vårdtiden.


Överklagan

Vid intagningsbeslut föreligger skyldighet att informera patienten (när patientens tillstånd medger det) om rätten att överklaga tvångsvården. I ett första steg sker detta hos länsrätt, i nästa steg hos kammarrätt. Överklagan görs skriftligtNy lag 1 september

"Syftet med den nya vårdformen är att underlätta för personer som vårdats inom ramen för Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, eller Lagen om rättspsykiatrisk vård, LRV, att komma tillbaka till samhället. Patienter som vårdas enligt den föreslagna vårdformen får en individuellt anpassad vårdplan där särskilda villkor kan föreskrivas. Det kan exempelvis handla om att personen åläggs att regelbundet uppvisa att han eller hon sköter sin medicinering, inte överträder eventuella besöksförbud eller återfaller i missbruk. "
Källa & Föreskrifter

 

Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar

Utskick om bloggen

 
 
UTSKICKET KLART!

♣ Utskicket till Sverige ÄR KLART! Ungefär 410 st mejl skickades ut till Sverige angående den här bloggen.
Vi har börjat få tillbaka svar om att de är positivt inställda och sätter upp Tips till personal inom psykiatrin, på avdelningarna! Jag publicerar inte svaren eftersom jag är rädd för att fler inte vågar svara då.

Been ther, done that:
♣ Alla chefer inom Sthlm psykiatriska mottagningar har fått ett mejl via SLL om den här bloggen.
♣ Ringt alla BUPmottagningar i Shtlm, ca 27 st och fått mejladressen till deras chefer och skickat ut information om bloggen till dom.
♣ Kontaktat SPF - Svensk psykiatriska föreningen angående Psykiatrins dag.
♣ Vi har mejlat våra synpunkter och den här bloggsidan till alla Polismyndigheter i Sverige. Polisen i Sthlm har svarat genom att skicka vidare informationen till Polishögskolan.
♣ Skickat vår bloggsida till de högskolorna i Sverige som har psykiatri-program.
♣ Skickat vår bloggsida till Försäkringskassan som tips på hur de kan bli bättre.
♣ Skickat vår bloggsida till Arbetsförmedlningen som tips på hur de kan bli bättre.
♣ Skickat ca 410 mejl inom Sveriges psykavdelningar/mottagningar etc.

Därefter följer en planering av följande:
♣ Information sprids till BUP mottagningar inom Sverige via mejl
♣ Information sprids till behandlingshem etc, inom Sverige. via mejl

Psykmottagningar Sverige - En översikt av psykinfo på internet och via telefon
 BRA
Landstinget Kronoberg & Halland, Landstinget i Värmland, Örebro läns landsting, Landstinget Västmanland  , Landstinget Dalarna, Landstinget Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Gotlands kommun, Landstinget Västerbotten
- Vad glad man blir, dom har t.o.m en sida med Bara avdelningschefternas namn på, så jag slipper ringa runt!

BAJS
Jönköpings landsting- Psykiatriska vårdjouren VÄGRAR ge ut ens NAMNET på deras avdelningschef.  Och hon vägrar tro att detta är offentlig information - "inte inom psykiatrin". *****!  Men jag fick den från en annan, så bara vänta patienter inom Jönköpings kommun, psykos ska ge tillbaka med samma medicin!
Region Skåne - Ingen vet chefens namn? Är inte det liite konstigt?
Västra Götalandsregionen - Jävla färskingar. De har INGEN struktur på sin psykiatri. På hemsidorna göms de undan längst bak, minst synligast under "Övriga verksamheter". Så jävla dåligt! Jag har skickat ca 70 mejl till denna region. Ungefär 3 h arbete tog det att leta fram alla adresser och ringa efter dom.
Jämtlands läns landsting - Sämre sida om psykiatrin får man leta efter, existerar ens Öppenvård i detta landsting?
Norbotten läns landsting - Bara nummer, inget e post någonstans.
Avdelning 18 & 3 S:t Görans sjukhus - Inte bara är de otrevliga i telefonen, de skrattar och säger att chefen är anonym. My ass.
Stockholms läns landsting - Att hitta psyk-info i stockholms län är som att hitta en läkare på Huddinge sjukhus. It's like gone with the wind. Det är en himla sörja där man måste blanda sll.se med slso.sll.se och vardguiden.se. Snälla Sthlms län - skaffa bättre översikt över psykiatrin.


HUR KAN DU HJÄLPA BLOGGEN?

Shows that we ain't gonna stand shit
Shows that we are united
Shows that we ain't gonna take it

* Tips till personal inom psykiatrin,
Patienters tips till personalen inom psykiatrin. Ge till din avdelning och du har gjort allt du kan!

* SKRIV UT & SÄTT UPP INFORMATION! HJÄLP OSS ATT HJÄLPA!

* En logo till din hemsida/blogg :)
 Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningarMed vänliga småtaffsande kramar
Psykos - Psykiatrins Robin Hood.
Tar från psykiatrin och ger tillbaka med samma medicin
 
 

Nyheter

Nyheter i samarbete med Dagens Medicin

 

Psykiatrer får ny ledare

 

Lena Flyckt, läkare vid Norra Stockholms psykiatri, valdes igår till ny ordförande för Svenska psykiatriska föreningen.

Läs mer

 

 

 *

 

 

”Psykiatrin måste jobba

med sitt varumärke”

 

Sex av tio blivande psykiatrer tycker inte att deras specialitet fungerar bra. Men en varumärkesstrateg som talade på Svenska psykiatrikongressen tyckte att problemen ska bevaras internt.

Läs mer

 

 

 *

 

 

Ny snabb metod från USA testas här

 

Snabb och fokuserad – men oprövad. En ny terapiform som kan hjälpa fler självskadare ska testas på några pilotmottagningar.
Artikeln kräver DM+

Läs mer

 

 

Självskadare ska slippa kränkningar

 

Kränkningar, bestraffningar och okunskap – ­ det är vad unga med självskadebeteende ofta möts av i vården. Nu ska all vårdpersonal lära sig att bemöta gruppen på rätt sätt.
Artikeln kräver DM+

Läs mer

 

 

 

 *

Vårdpersonalen kan

förvärra beteenden

 

 

Vårdpersonal reagerar ofta på ett sätt som kan förvärra självskadebeteendet. Det berättar Therese Sterner, som arbetat med unga självskadande tjejer i 25 år.
Artikeln kräver DM+

Läs mer

 *

 

 

Telefonen kan ersätta läkaren när anonyma missbrukare behandlas

 

Med telefonen och datorn som stöd kan personer som dricker för mycket få hjälp utan att minsta journalanteckning behöver göras.

Läs mer

 

 

 *

 
 
 

 

Här screenas gravida för depression

 

 

Östergötland är först i landet med att screena gravida kvinnor för depression. För barnmorskan Lilly Spetz är det ett bra stöd för att tala med blivande mammor om hur de mår.
Artikeln kräver DM+

Läs mer

 *

 

 

Elektroder hjälpte mot svår anorexi

 

TV. Djup hjärnstimulering har för första gången testats mot den allvarligaste formen av ätstörning. Se filmen om hur det går till här.

Läs mer

 

 

 *

Större mordrisk bland psykiskt sjuka

 

Människor som missbrukar droger eller är drabbade av psykisk sjukdom löper betydligt högre risk än andra att falla offer för mördare, visar en svensk studie i BMJ.

Läs mer


Journalrätt & ny lagHär kommer lite information om journalerna som skrivs om oss.
Glöm inte att du har rätt att få läsa din journal, det kan kosta pengar och måste prövas av en överläkare. Ett tips är att gå igenom din journal med din läkare & BA för att prata vidare om diverse fel i journalen och frågor.


Har du hittat några konstiga/roliga/fuckedup anteckningar i din journal
så skriv: psykiatrin@hotmail.com!Journallagen

Vårdgivaren är skyldig att föra journal. Den ska ha en behandlingsplan som innehåller uppgifter om diagnos och åtgärder. Obehöriga har ej tillgång till journalhandlingar. Patienten kan begära att få ta del av sin journal, vilket alltid ska prövas av överläkare.


Patientjournallagen
(PjL, 1985:562)
Lagen reglerar utformningen av den patientjournal, som ska föras vid vård, undersökning och behandling av patienter inom hälso- och sjukvården.

Om uppgifterna föreligger ska en patientjournal alltid innehålla:

- uppgift om patientens identitet

- väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården

- uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder

- uppgift om den information, som lämnats till patienten, om de ställningstaganden som gjorts, om val av behandlingsalternativ samt om möjlighet till förnyad medicinsk bedömning

- uppgift om information och samtycke, som lämnats enligt lagen om biobanker i hälso- och sjukvårdenRätten till din journal 

16 § En journalhandling inom enskild hälso- och sjukvård skall på begäran av patienten så snart som möjligt tillhandahållas honom eller henne för läsning eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av 2 kap. 8 § andra stycket eller 9 § första stycket lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
 
Frågor om utlämnande av en journalhandling enligt första och andra stycket prövas av den som är ansvarig för patientjournalen. Anser denne att journalhandlingen eller någon del av den inte bör lämnas ut, skall han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till Socialstyrelsen för prövning.

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt tredje stycket gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen (1980:100). Lag (2002:298).

 

Ny patientdatalag

Gör det möjligt för olika vårdgivare att utbyta journalinformation med varandra på elektronisk väg.


Ger patienten rätt att:

- Läsa sin journal via nätet.

- Ta del av "loggen," säkerhetssystemet som visar vilka som läst journalen.

- Begära rättelse i journalen.

- Om en vårdgivare utanför landstinget vill läsa journalen, ska patienten först ge sitt samtycke.

- Infördes 1 juli 2008. Lagen gäller för både offentliga och privata vårdgivare.


Cosmic

Elektronisk patientjournal som säljs av Linköpingsföretaget Cambio.

Av 18 landsting som har eller är på väg att införa datoriserade journaler har åtta valt Cosmic.

Kostnad för att införa Cosmic (inkluderar utbildning): 134 miljoner.

Aritklar:
Snart kan du läsa journalen hemifrån
Vem kan läsa din journal


 
Journalanteckningar


"Patienten har varit utåtagerande och slängt skorpor omkring sig"
Ingen kommentar

"Behåller ytterkläder på under samtalet. Inklusive keps."

Ja herregud - alla vet ju att man tar av sig kepsen när man är hos farbror doktorn.
Var är vi, på 40-talet eller?

"Vidare tycks receptet Theralen ej ha kommis fram då hon bor i nedre källaren och ej nedre botten."
Psyk har svårigheter med adressen

"Patienten uttrycker missnöje med detta samtidigt som hon ler."

Skadeglad?

"Pat tjatar hela tiden om Stesolid."

Tjatar är ju ett väldigt fint psykologiskt begrepp..

"Pat ber om ursäkt för att hon "snubblat på alla ramar" "

Ironi

"Patienten är mjuk."

Härligt! Fick dom fram det vid visitationen?

"Vi kan konstatera att om terapeuten anses som en mamma och helt vit och felfri, så fick läkare
bli något annat."

Snacka om konspiratiosteorier från psyks sida!

"U.t rapporterar ärendet till nattjouren doktor Y, och patienten råkar höra att det är just kollegan
som är nattjour och blir mycket glad och vill helt plötsligt gärna åka till sjukhuset."

Vissa doktorer vill man gärna träffa bara..

Efter ett planeringsmöte utan närvarande patienten X som är intagen enligt LPT på grund av depression, suicidförsök och nästan dagligt självskadebeteende.  
Åtgärd / Planering: Definitiv utskrivning sker den 18/12 oberoende av hur det går (alltså om hon skadar sig) de närmaste 2 veckorna. Vi håller fast vid den tidpunkten. Efter det får hon använda sig av färdigheter eller ringa en väninna.    " 
Avd 52, St:Görans sjukhus

"19-årig flicka med behagligt utseende"
En viktig professionell journalanteckning.

"Psykisk status: Överviktig, bejakar suicidtankar och planer... "    
Dr  på psykiatriska akutmottagningen vid St: Görans sjukhus.

"Psykisk status: Pat. punktlig, klart överviktig men vill ej veta hur mycket hon väger, affektivt flack, fåordig... " 
Dr  på mellanvårdsenhet Väst (Bromma)
Den överviktiga psykiska statusen härjar..

"Psykisk status: Bär toppluva"
Japp toppluva är som vi vet ett bevis på psykisk sjukdom
 
 
 
Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar

Dikter & Text

 
Texter & dikter
Nu kan ni även skicka in DIKTER/ mindre TEXTER som gärna får handla om psykiatrin.
Har ni något på lager så skicka in!

TACK alla för era dikter, jag blir så glad!
Och är alla psykiskt sjuka sjukt bra på ord som ni?
Kram!

*
Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar.

''PANIK, HUR FLYR MAN FRÅN RÄDSLAN?''
 
 
Röster ekar inombords
De stampar likt ett barn, tårarna sprutar trotsigt fram
Orden skriker, huvudet gör ont
''Jag vill inte
Vill inte vill inte vill inte''


Hur flyr man från rädslan?
Hur springer man ifrån sina egna naglar?
De river en i största välmening att lindra smärtan
Men egentligen är de elaka
De förstör mitt skinn och alla som får höra blir bara deprimerade
De vill ju att jag ska må bra

Tiden stampar fram
Ingen kan undgå dess smattrande kulsprutor
Jag fruktar den
Och vad den för med sig
Orden varnar mig
Ångesten kommer
SNART
Du kan inte fly


Jag vill bort
Bort, bort, bort
Rädslan som tränger in mig i ett hörn
Ingenstans att smita
Lungorna glömmer bort att de finns
Men hjärtat minns sin existens alltför väl
Tystnaden kväver mig
Trots att den inte sägs vara gjord av materia

(Panik)

Naglarna river mig mer
Röda märken som inte syns
Mörkret är för totalt
Men jag gillar inte solen
Istället är jag ljusrädd
Jag tycker inte om att se världen
Allra minst mig själv,
Och påminnas om att jag tillhör denTiden får inte komma
Hur flyr man från rädslan?

 Det fanns aldrig något du och jag

"grammofonen spelade

dödens skiva, om och

om igen, den stannade

aldrig, utan var på repeat

dygnet runt. skivan sjöng

någonting om rakblads

vasst naggelack som

skar upp huden i små

stjärnbitar med på sydda

paljetter, som du hade

gjort utav ditt eget kött och blod.

 

(du skryter alltid om

dina sår, speciellt

dom där djupa, du fick

när du kom på att

du skulle ha schackrutiga

armar för du vill inte ha

zebra ränder som alla

andra självskadare hade

för du var inte som dom

utan du var annorlunda.)
Men,

minns du den där gången

när vi stog mitt ute i

ingenstans och blåste

såpbubblor, för vi trodde

att om vi blåste tillräckligt

många skulle världen dränkas

med våra giftiga andetag som

var instängda innuti såpbubblorna.

eller den där andra gången vi

var på picknick och regnbågen

lyste starkare och starkare

för varje gång vi såg en

fallande stjärna, och med

alla önskningar vi fick,

önskade vi att världen skulle

vara rosaglittrig som den där

vackra berlocken som föreställde

två brustna och blödande hjärtan.jag önskar verkligen

att du minns varje detalj

som du och jag varit

med om. det är som

ospelade gittarackord

som är förbjudna att

spela i verkligheten.

du och jag kanske

bara var en förfalskad

illusion som inte egentligen

inte alls fanns, eller en

sagoberättelse i något

barns dagbok,men en sak är säker,

när du stog där på taket

mitt emot mig, viskade

du jockes ord,

"snurra min jord igen.".

det var då jag upptäckte

att det aldrig fanns något

du och jag, för jag hade

aldrig existerat eller tillhört

världen, iallafall inte i dina ögon."

 


LPT
Dom pratar
om orsak och verkan.
Men jag har öppnat munnen
 i omvänd makt.

De föraktar,
ser på mig
som jag var smutsig.
Suckar.
Hårda ögon,
hårda stängda munnar.
Inga ord
trots hur jag mår.

 Inga Hej.
 Inga då.
Inget nu.
Och nuet är allt jag har.

Fyra väggar
 klär min ensamhet
fönster och dörrar
är bara torn
 bevakade av människor
skjuter blickar
som för att döda
den som ens
tänker tanken
att ta sig ut.

De säger att min ålder
- Min bästa tid är Nu.
Ditt bästa Jag är Du.
 Man är förlorad.
Jag är förlorad.
Vi är förlorade.
Svek och inga förlåt
säg inte att jag
är värdefull

när dom dödar
skadar nerver
 inte tar ansvar
för handling
för ord
för vägen
till självmord.


Nidvisa om Hagsätra psyk

(Melodi: Alpens Ros)

Jag hamna en gång
upp på Hagsätra psyk
Det var jobbigt som fan
men jag härdade ut.
En man kom och sa
"Jag är läkare här"
Det var Bengan him self
och bara början tyvärr.

Så nu ska jag sjunga
en visa om er
Jag blir så bedrövad
när jag eder ser
Det börjar med
ångest och piller för mig
och slutar med
våldsdåd och bälte så säg.

Men Bengan sa
"Du gå här ej och ta ton!,
Gå till syrran och få
en haldolinjektion"
Men av den blev jag sjuk
och fick åka till SÖS
Jag ska anmäla det
så nu är chefen nervös.

Man kommer med piller
både morgon och kväll.
Kan tro det är för
att jag ska va snäll
Men jag vill va pigg
och fungera normalt
Men då säger läkarn
"Det här har du valt"

På psyket så äter man
mest hela dan
När jag kommer ut
är jag tjockast i stan
Men av det mår jag dåligt
det kan man förstå
Men jag håller stil
och har humor ändå.

Att hamna på psyk
rekommenderas ej
Man blir ju behandlad
som någon jävla grej
Med tvångsvård och lagar
gör dom som dom vill
men jag blir trött
på hur vården går till!


Handöst faller hon ner
efter sin dagliga panik
"jag orkar inte mer"
låter hennes tondöva skrik.


Hon försöker resa sig
men skakar och faller
"kan någon hjälpa mig"
innan mörkret infaller.


Ingen hör flickans rop
när ångesten kryper tätt intill
hennes svaga bönerop
nu när hon nästan ligger still.


Med hennes sista krafter
åker rakbladet längst hennes vita hud
hennes sista kroppskrafter bevisar att
hon vart guds trasiga dödsbud.

 

Hon andades bara panik och trasig ångest
medans hennes spräckta trummhinnor och
trasiga lungor försökte reparera sig från döden.


/Diamanten


Sönderrispad hud


Sönderrispat ansikte av ångestens övertag
hon hade hållt sig så länge klarade inte en till dag
Ögonens tårar blandat med skärsårens varma blod
hennes föräldrars syn tydde på att dom inte förstod.

Dom frågade henne varför hon hade rispat sig så
men hon sa ingenting dom skulle ändå inte förstå
Dom frågade hela tiden men hon nekade och nekade
dom fortsatt och deras tomma ord i huvudet ekade.

Nu är hennes hud prydd med djupa ärr och sår
ansikte, armar, ben till och med hennes lår.

Föräldrarna kollar på henne med en besviken blick
Hon vet att hon är den oönskade dottern som dom fick.


((
Med blicken mot tomma intet
förstår hon vad hon måste göra.
Hon ser hennes spegelbild som suddas ut
nu måste hon på livet få ett smärtsamt slut))


Det finns inget stopp nu
hon kommer alltid vara flickan med sönder rispad hud.


/DiamantenPlågande själar

(Bortom en verklighet
där det igentligen
inte finns något liv,
Där alla vilsna och
sönder spruckna själar samlats)

(Dom halv svävar i luften
och står på rad och väntar,
vissa ljusnar det lite för
men dom kommer aldrig
att få sitt liv tillbaka.)

(Alla själarna var lyckliga
tills demonerna gav dom mörker,
och alla själarna hade ett liv
tills demonerna plågade dom
sagta till döds inombords.)

*Demonerna ville se friska själar sluta lida
Men istället plågades och torrderades dom
tills dom inte klarade mera och sluta kämpa emot*


[Dom kallas nu Dom plågande själarna på andra sidan]

/DiamantenSpring, skär och dö.

Jag känner hur paniken den sprider sig,
jag känner hur något mörkt och kallt omfamnar mig.

(spring bort viskar en hes röst)

Jag känner hur mina tårar omvandlats till rött bläck som droppar,
jag känner hur min kropp styr mig till rakbladet och ingen det stoppar.

(Skär dig, se blodet rinna viskar en hes röst)

Jag känner hur någon tvingar mig att säga farväl,
jag känner hur någon sagta suddar bort mig fast dom säger att dom vill mig väl.

(Skriv ett sista brev med blod viskar en hes röst.)

/Diamantendepressionens hav

En liten flicka som alltid var glad,
Men en dag händer något hon hamnar i depressionens djupa hav.
hon kämpar för att komma ur allt det mörka hon ser,
men det går inte det är något på vägen som ter.

[En liten flicka som vart övergiven känndes det som,
Gatan blev hennes hem ett antal gånger.
Hon fick inte hjälp på det sättet hon ville,
Hon tog till och hamnlade i missbrukarnas värld.]

En liten flicka blev intagen på psyk under flera år,
under till syn hela tiden vart hon än går.
hon blir lämnad ensam under en timmes tid,
Den lilla flickan hade då chansen och tog sitt liv.[lämmna aldrig en suicidbenägen personensam.
du kan aldrig veta vad som kommer hända]


/DiamantenHon är jag, jag är hon

hon brukar säga att hon gråter
men det kommer inga tårar.

(hon gråter svagt på den spruckna insidan)

hon brukar säga att hon skriker
men det kommer inget ljud.

(hon skriker tomt på insidan)

hon brukar alltid le på utsidan
(Men den maskerade ledsna minen finns på insidan)

hon lever och ser så frisk ut när man ser henne
(Men hennes onda demon har kalkat ett svart innre på insidan)


hon är jag
jag är hon


luften börjar ta slut, jag andas tomt

/DiamantenVerklighetsinsikt


Här finns en salig blandning
av galenskap och desperation
här är alla på en tillfällig landning
från onda tankar och frustration

"Vi ska rädda dem alla
med piller i olika färger och tvång
vi ska hindra dem från att fortsätta falla
och från att döda dem själva gång på gång

Vi ska samla dem alla
ge dem noter till en obegriplig klagosång
vi ska stänga in dem i det innersta rummet
och få dem att förstå att vägen tillbaka är omöjligt lång."

/ LinneaDödsdömd

Jag står på den högsta höjden
beredd att falla ned
jag väntar på Dödens utsträckta hand
redo att följa med
och i verkligheten är jag bara en av alla dem
i sjukvårdens långa led

jag målar ränder av mina känslor
ritar gränser mellan liv och död
jag ser ingen annan utväg
än den som bränner mina fötter med glöd
och inte förens vid slutet av tunneln bedöms jag
som en av dem i nöd.

/
Linnea

Brutal ärlighet

Ett för mamma,
ett för pappa.
ett för mammas sambo
och ett för pappas sambo.
Tre för alla lärare,
tio för socialen.
Minst femton för BUP
och tjugo för resten av världen.

det är vad ni får
för att ha försökt hjälpa mig
det är vad jag ger mig själv
för att ha nekat den hjälpen.


Varför jag inte låter
ambulansmän och vårdpersonal
få varsitt sår
är för att det är de som räddar mig
gång på gång
när ni misslyckats.

/ Linnea

Frihetens straff

Det var varmt, sådär sensommar varmt,
allt var fortfarande grönt
och det var så fint.
Vi ställde oss på den lilla bron,
hon berättade om buddismen,
att Dalai Lama hade varit där
och att han hade gjort den där äckliga ån helig.

Vi gick tillbaka på en smal stig
över små kullar med högt gräs
medan solen brände oss kärleksfullt i nacken
och fåglarna flög runt våra tankar

Sedan kom vi fram till en mur av kalla tegelväggar
och hon låste upp dörrarna
så att vi kunde fortsätta gå i de svala korridorerna,
de med okrossbara fönster
så att hon kunde låsa upp nästa dörr.Det kändes som en illusion
värmen, fåglarna, buddismen och grönskan
det kändes inte som en bit av friheten
utan mer som ett straff.

Så jag drog den kräkgula filten över mig och blundade.
Stängde dörren, ville vara ifred.
Den öppnades alltid igen,
jag stängde den alltid igen.
Jag ville inte vara där.
Jag ville inte vara någonstans;
Det var därför jag var där.

/ Linnea

 


 

Minnen som plågar mitt inre
som glas skärvor som skär i själen
och lämnar ett tomrum
med spruckna blödande sår.

minnen som skapar oönskad ångest
och slutar med en blodig handled.


sömnlösa nätter som skapar blod och tomfyllda skrik
som börjar med att ångesten tar över och övergår till panik.

[TabletterRakbladTårarAlkoholDroger]
Men ingenting hjälper.

Det känns som panikångesten varar förevigt
sekunder känns som minuter och minuter som timmar.


/Kittydu viskar orden till mig älskling
men ändå skär dom in djupt i hjärtat
mina tankar försvinner in i en ström
av det du nyss viskade till mig.
(cutcutcutcutcut)

Du visar mig vad du vill att jag ska göra
så tydliga och klara bilder som är i minnet
bilder som endast du kan styra över och få bort
varför gör du så hära mot mej baby.
(cutcutcutcut)

Du har alltid varit min bästa vän
men så försvinner du bara utan ett spår
inte ens mitt blod hade följt med dig
hur ska du klara dig utan mig.
(cutcutcut)

Du vet att jag är den som uppfyller dina krav
men jag missbrukar din existens av fel skäl
du är inte till för att skära med älskling
men jag vet att du tycker om att jag gör det.
(cutcut)

Du vet att du kommer fortsätta vara min vän
för du finns med mig överallt hoppas du vet det
för jag har dina syskon med att uttnyttja
din egen familj för att skapa ärr på min vita hud.
(cut)

Dina viskningar blev svagare och svagare
och tillslut tystnade du helt.

Det som alltid skulle vara vi två.

/Kitty


 

Bälten mot rakbladstörst
tabletter som ångesttröst

vak mot destruktiva tankar
i ändlösa korridorer jag vankar

Ni satte lås på mina fönster
sade att det var för att bryta destruktiva mönster

Ni fick mig att se döden som ett alternativ
sade "Prozaq ger dig ditt liv"

Ni fick mig att svälta, att sluta le
allt ni gav mig var mörker, det enda jag nu kan se.


/ thoughtful

 

Blodröda tårar

Det knakar i de gamla huset.
Rysningar kryper i dom kala väggarna.

Hon hör hur någon viskar hennes namn. viskningarna susar och flyger genom de mörka

rummet. En rysning går genom hennes magra tunna kropp.

Ångesten kommer krypande ur ut alla ådror

 

Blodet droppar från hennes sargade handleder

hennes vita klänning färgas rött blandning med smuts.

Blodröda tårar rinner ner för hennes bleka tunna kinder

ögonen färgas blodröda,

det långa svallande håret färgas av blod.


Det knakar under hennes såriga fötter glasbitar

trycks in i dom sköra fotsulorna.

hon flyr spring. vänd dig inte om

hennes trasiga klänning omsluter

den bleka darrande sårade kroppen.


Det plågande ansiktet vänds bort.

hon sluter ögonen. röda strimmor

rinner ner för kinderna

försöker gömma sig bara sjunka och försvinna

/Johanna


Dollar

just här
var ska du här och göra?
det är ju mitt hjärta
och mitt liv!

hålla på och
möblera om
Nu?
jag behöver ju någon
som stannar

ett stannande Du

utan dollar
i fickorna
tio per ord
hundra per timme

var min mamma
baka bullar
jag kan vara din dotter
jag kan ge dig något
..tror jag

jag kan väl ge dig något?

men som att jag
aldrig kan såra dig
och tro mig
jag har försökt


så kan jag aldrig
få dig
att älska mig
och tro mig
jag försöker fortfarande


du är ju
- trots allt
allt jag har.

/K/ A road back to nothing


Patent

De säger
att vi arbetar
mot ett mål
du och jag

men
du arbetar förgäves
och jag ser på
så säg
inte
så.

Du har ett
moraliskt patent
eftersom du får betalt
och jag är patient

men jag gav dig aldrig
min mammas roll
mitt hjärta antog dig
för att få kontrolljag är inte
en vuxen person
som inte fungerar
jag är ett
barn
som du manövrerar

och jag bygger väggar
så jag inte kan se dig
även om jag vill
för du kan inte dö
om du inte finns till.


låt mig
låta dig gå

så blod
kan få stannas
och vårat mål
besannas.

/K

N

N.
Jag förstår
du har gjort klart

den här
relationen
är död

jag hängde upp repet
och du
sparkade bort stolen

N, det är helt okej.

psykiatri
är siffror och nummer
nedtystnad av känslor
skådespel
och heiarki

överläkares pistoler
i munnen
lösa skott
mot hunden
vi ligger på golv
tuggar på ben

blandas med damm
numreras
utan namn
i journaler
och i färdigrätter
från centralköket

jag var inlåst
i mig själv
och du låste upp
och låste in mig
mellan fyra väggar

med snöutsikt

N, det är helt okej.


jag sparkar på stolen
med dig
knyter repet
med dina händer
lägger små piller
under tungan
om du
bara du
sluter mina ögon
åt dig.

/K

noll

jag är en nolla i systemet
plus minus noll
människor som jag
är bara tankar
som begravs
bland vårdenheter
skenligheter

det finns inga
omständigheter
här

alla pushar
väntar
och knuffar

hoppa nedför
din bro
rusa framför
tunnelbanor
gå aldrig tillbaka
till gamla vanor

socialstyrelsen
vill ha med dig
i sin ungdomsstatistik
fonus vill begrava
ditt rika lik

ingen bryr sig
om vad de gjort dig
ingen ber om förlåt
psykiatrin drar
i alla sina trådar

vårda de som inte behövs
neka de
som bara förstör

de där
lyckliga
människornas
liv.

/K


diagnos

Diagnos
säger läkaren
han har inget hår
på huvudet
men massa skägg

Det har jag vetat
sen jag var sjutton år
säger jag
men vet ändock väl
att ingen tror mig

Enhetschefens ord
stimulerar
självmordsinstinkter.
Alla på mottagningen
är upprörda pågrund av dig.


Diagnos
säger läkaren
men allt jag hör
är Dödsorsak.
Du är sjuk
men du dör inte av det

säger skägget som rör sig

Nej du har fel.
Jag är sjuk
och lever inte av det.

Det kan man lära sig
säger behandlaren
Men jag har lärt mig
i hela mitt liv.
Serotoninen svajar
och den här vården
är som vegitariska hajar

Nu är det jag som är utelåst
från normalt
på papper

ingenting har förändrats
bokstäver ersätts av tal
tal ersätts av känslor
känslor ersätts av hat
och hatet göds av
psykiatrin.

Våren nalkas
och vården urkalkas
jag är bara skal
frikortsmissbrukare
på apotek

samlar på kölappar
till döden
och somnar in
när ingen vet.

/K


Plundrar

Dom kommer varje dag
med ett piller i taget
men av alla som kommer och går
lämnar ingen spår
som du

Det är ingen som bygger längre
det finns inget tillstånd att bygga
något nytt igen

du är mellan varje samtal
som ljudisolering
jag kan inte höra
vad dom säger
men jag repeterar ditt namn
om och om igen

Vissa människor bara går igenom en
vilket försvar man än sätter upp
du liksom plundrar och går
och man sitter ensam kvar och undrar
vart tog du vägen då?

Jag saknar dig
på ett trasigt sätt
du fattas mig
inuti sett.

/K


Kulturhörnan

Här ska en kulturhörna få sitt rum! Ni kan tipsa varandra om:
Böcker, Film och Musik med anknytning psykologiskt/psykiatriskt eller allmänt psykit.
Skicka in, jag behöver MER tips! Har du läst/lyssnat/sett något som lämnat avtryck? Skriv! Kommentera!
psykiatrin@hotmail.com
Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar.BÖCKER
Boktips länk

"Tokfursten" av Elgard Jonsson.
"Vanvettets kurer - om schizofreni" av Tord Ajanki.
"Kontrollerad Galenskap - dikter om psykisk sjukdom" av Helene Johansson (Vulkan.se).
"Ljuva hem! - bloggar ur "Hej, jag är schizo!" av Helene Johansson (Vulkan.se).
"Betongpoesi" - www.myspace.com/Betongpoesi.
"Sänder på tusen kanaler" av Mikaela Aspelin.
"Borderline Personlighetsstörning" av Kristina Näslund.
"Skuld, Skam och Rakblad" av  Agnetha Ersson Eriksson.
"På lång sikt" av Clarence Crafoord.
"Vingklippt ängel" av Berny Pålsson.
"Dialektisk beteendeterapi - Färdighetsmanual" av Marsha M Linehan.
"Veronika bestämmer sig för att dö" av Paulo Coelho.
"Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro." av Åsa Nilsonne
"Att leva ett liv, inte vinna ett krig - Om acceptans" av Anna Kåver.

"Ansiktet bakom masken - om att vara borderline" av Jouanita Törnström
"Transaktionsanalys" av Stefan Sandström  http://transaktionsanalys.blogspot.com/
"Ingen dans på rosor" av Hannah Green.
"Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning - Teori, Strategi och teknik" av  Anna Kåver och Åsa Nilsonne.
"Tillsammans" av Anna Kåver och Åsa Nilsonne.
"Hon går genom tavlan ut ur bilden" av  Johanna Nilssonn
"Zebraflickan" av Sofia Åkerman
"Social Fobi - Att känna sig granskad och bortgjord" av Anna Kåver
"Prozac Nation" av  Elizabeth Wurtzel
"The luckiest girl in the world" av Steven Levenkron
"På liv och död - Boken om Svullo" av Gitte Nilsson
"Känn pulsen slå" av Berny Pålsson 
"Telluskliniken" av Göran Wassby
"Mannen i bölet "av Göran Wassby

"I skuggan av värmen" av Lotta Thell
"Utan en tanke" av Lotta Thell
"De galnas hus" av Karin Fossum

"Flickan som Gud glömde" av Emelie Välitalo
"Heroin diaries" av Nikki Sixx
"Inte som andra döttrar" av Deborah Spungen
"Touched with Fire: Manic-Depressive Illness
and the Artistic Temperamen"t av Kay Redfield Jamison.
"Glaskupan" av Sylvia Plath .
"Borderline" av Caroline Kraus .
"Bergsprängardottern som sprängdes" av Lo Kauppi .
"Sann smärta" av Patrica McCormick .
"Fråga Alice" av Författare anonym .
"Aldrig depression" - Peter Kramer
"Att ta sig upp när man är nere : hjälp till självhjälp vid depressioner" - Tanner, Susan, Ball, Jillian
"Depression - om konsten att hålla sig uppe "- Thomas Silfving.
"Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi :
ett effektivt självhjälpsprogram" - Gerhard Andersson
"Den onödigaste döden - och konsten att älska" - Stefan L Holm
"Ut ur mörkret" - Miki Agerberg
"Depression - En Vanlig Sjukdom : Symptom, Orsaker Och Behandlingsmöjligheten"
- Danuta Wasserman,
"Vinn över din depression" - Rolf Aarøe
"Dialektisk beteendeterapi vid emotionell instabil personlighetsstörning - Teori, Strategi och teknik"
av Anna Kåver och Åsa Nilsonne.
"Tillsammans är man mindre ensam" av Anna Gavalda
"Guppy till kvällsmat" av Marika Cobbold Hjörne.
"Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva" av Ann Heberlein.
"Girl, interrupted" - boken
"The Loony-bin Trip" av Kate Millett.
Vilken bok som helst av R.D. Laing
"Toxic Psychiatry" av Peter Breggin.
"Ut ur mörkret" av Linda Cain.
"Cracked up to be och Some girls are" - Courtney summers
"Hold still" - Nina lacour
"Story of a gir"l -Sara Zarr
"Willow" - Julia Hoban
"Bad girls don’t die" - Katie Alender
"Just listen" - Sarah Dessen
"Because I am furniture" - Thalia Chaltas
"I don’t wanna be crazy"-Samantha Schutz
"Glass och impulse" - Ellen Hopkins
"Scars"-Cheryl rainfield
"Skin game: a memoir" -Carolina Kettlewell
"Cut: mercy for self harm"-Nancy Alcorn
"Push" - Sapphire
"Stiched:a memoir"-Marissa Carney
"Watching july"-Christine hart
"Get well soon"-Jule halpern
"By the time you read this, I’ll be dead"
"Define norma" l-Julie anne peters
"Saved by the music" -Selene castronvilla
"Thin" -Grace bowman
"Wasted: a memoir of anorexia and bulim"i - Mary hornbacher
"Skinny"- Ibi kaslik
"Purge"- Sarah Darer Littman
"Purge: rehab diaries"-Nicole Jones
"Lingonstigen 114"-Maria Fagerberg
"På andra sidan dörren"-O’donnell, Lillian
"Konsten att vara ela"-Nilsson, johanna
"Efter kraschen tog jag mig samman, bredde ut mina vingar och flög iväg-Oates" - Carol Joyes
"Patient 67"-Lehane, Dennis
"Janis den magnifika"- Nilsson, Johanna
"Livet på en kylskåpsdörr"-Kuipers, Alice
"Decembergatans hungriga andar"-Lidbo, Ulrika
"Om jag stannar"-Forman, Gayle
"Det fattas en tärning"-Thydell, Johanna
"Stalins kossor" -Sofi Oksanen

"Baby jane" - Sofi Oksanen"En bok som gav mig många insikter och en känsla av framtidshopp är "Att nudda vid botten" av Sally Brampton. Det är hennes egen berättelse om hur hon under fyra år lever med svår depression. Hennes framgångsrika liv i Londons mediavärld byts mot en isolerad tillvaro som präglas av förtvivlan, ensamhet, alkolholmissbruk och självmorsförsök. Sally har modet att beskriva allt det som så många känner sakm och förnedring inför. Men hon skriver också om vad som till sist ger henne kraft att gå vidare för att leva ett gott liv.

"Att tala om kärlek vid avgrundens rand" Av Boris Cyrulnik. Professor Cyrulnik är Frankrikes mest kända KBT-terapeut.
Hans föräldrar deporterades och mördades av nazisterna 1943."Sophies resa" av Sally Collins
En bok om en tjej som får vara med om två mycket svåra olyckor, varav den ena hon blev 85% brännskadad, men som trots alla odds överlevde. Den boken kära vänner, den ger människan som individ en annan syn på livet. Att hon, vars amputerade kroppsdelar är flera, kan lysa med sin glädje och livslust, det skänker hopp och förtröstan. Rekommenderar den starkt.


"...och bli ett vackert lik" av Maria Hede
Utrdag ur boken :
"Se en legitimerad själavårdare och spring för livet."

"Däremot har det hänt mej att psykläkare på psykakuten lagt huvudet på sned och rutinmässigt sagt  "Jag förstår ungefär hur det känns, det måste vara lite jobbigt att uppleva det här. Förstå ungefär! Lite jobbigt! Uppleva! Och alltid med det resignerade tillägget "Hur tror du vi kan hjälpa dig?" innan jag fått två propavan att ta när jag kommer hem för "som att du vet är det inte mycket vi kan göra, vi har inte resurser"

"Man vill bara dö genast, att skiten ska ha ett slut och att slutet ska komma NU. Och förnedringen att vara ynlig och patetisk inför människor med vitrockad makt. Aldrig mer! Och över hela ens kropp vilar den tunga SKAMMEN; Varför kan jag inte få vara som alla andra?"

"Jag vet inte men jag tycker inte om människor som har misstänksamhet som en yrkesskada. Ingen förutsätter att en psykpatient talar sanning."


"Den onödigaste döden - och konsten att älska" av Stefan L Holm. (Amandas pappa)
"Pappa, kan inte du och jag skriva en bok tillsammans?" sa Amanda vid tre olika tillfällen den sista veckan innan hon dog.
Den onödigaste döden handlar om en ung människas självmord, om en pappas kärlek till sin dotter, om krisen i den svenska psykvården, om Amandas oändliga förmåga till empati, om skuld och skam, om Gud och om livet för en som blev kvar. Bilden skapas genom en mosaik av prosa, dikter och några av Amandas egna texter.


"En herrgårdssägen" av Selma Lagerlöf. Det är en fantastiskt vacker och empatisk berättelse om en ung man med psykossjukdom.
Selma är bäst! Hon förstod redan på sin tid så mycket mer om psykisk sjukdom än vad som är vanligt idag.

 

"Turist i Tillvaron"

"En helt sann, minst sagt utlämnande levandshistoria om att växa upp med ett medfött handikapp.
Som man dessutom är helt omedveten om att man har."MUSIK


"Diagnose:Lebensgefahr" - Transformalin
"You and whose army" - Radiohead
"Creep"- Radiohead
"How to disappear completely"- Radiohead
"Nude"- Radiohead
"Karma Police"- Radiohead
"Street Spirit"- Radiohead
"Innan allting tar slut" - Kent
"December" - Kent
"Damaged People" - Depeche Mode
"Lithium" - Evanescence
"My immortal" - Evanescence
"Hello" - Evanescence
"Mannen i den vita hatten (16 år senare) - Kent
"Idioteque" - Radiohead
"Overdose" - Hurt
"Suicide Is Painless" - ?
"Det är vi som bestämmer (Vem har lurat alla barnen?)" - Laleh
"Keep ya head up" - Tupac
"Runnin'" - Tupac & Biggie
"So muck pain" - Tupac
"Rehab" - Amy Winehouse
"Back to black" - Amy Winehouse
"Wake up alone" - Amy Winehouse
"The kill"- 30 seconds To Mars
"From yesterday" - 30 seconds To Mars
"Girl laying down" - Anna Ternheim
"Bittersweet" - Apocalyptica
"I'll be gone" - Broder Daniel
"Bury me" - Broder Daniel
"Hurt" - Christina Aguilera
"All by myself" - Celine Dion
"Wash away all those tears" - Creed
"Child is my name" - Kemopetrol
"Comfortably numb" - Pink Floyd
"When the drugs don't work" - The Verve
"Trouble" - Coldplay
"Standing in the Doorway" - Bob Dylan
"Invisible" - Laleh
"Live tomorrow"- Laleh
"Teardrop" - Massive Attack
"Empty Shell" - Happy Trash Culture
"To Rid the Disease" - Opeth
"Suicide solution" - Ozzy Osbourne
"If I Close My Eyes Forever" - Ozzy Osbourne & Lita Ford  
"Sårbar" - Paus
"Numb" - Portishead
"When it hurts so bad" - Lauren Hill
"From off to on" - The Knife
"Is it medicine" - The Knife
"Fake Empire" - The National
"Stay Positive" - The Streets
"Ge mig mitt liv nu" - Nationalteatern
"What was it you wanted" - Bob Dylan
"Man in the long black coat" - Bob Dylan
"Trouble" - Cat Stevens
"Lady d' Arbanville" - Cat Stevens
"Thinner" - Kent
"Illusion" - VNV Nation
"Self Inflicted" - Smile empty soul
"Refill Me" - Smile empty soul
"Not Alright" - Smile empty soul
"Cut" - Plumb
"Bleed like me" - Trapt
"Drown" - Three Days Grace
"I'm a fake" - The Used
"Bulimic" - The used
"Razorblade" - The Strokes
"Rebirthing" - Skillet
"The last night" - Skillet
"Perfect" - Simlpe Plan
"Welcome To my life" - Simlpe Plan
"Every you, every me" - Placebo
"Stop crying your heart out" - Oasis
"HURT" - Nine inch nails
"Torn" - Natalie Imbruglia
"Loveless wrists" - Bayside
"Silence" - Assemblage 23
"Cocoon" - Assemblage 23
"coma white" - Apoptygma Berzerk
"Protected" - Melanie C
"My Innocence" - Lindsay Lohan
"Walking in my shoes" - Depeche Mode
"A pain that I'm used to" - Depeche Mode
"Suffer well" - Depeche Mode
"Shake the disease" - Depeche Mode
"Cold" - Crossfade
"Misery" - Colony 5
"Suicidal" - Colony 5
"Finding Me" - Code 64
"Unknown Soldier" - Breaking Benjamin
"Transatlanticism" - Death cab for cutie
"Passenger seat" - Death cab for cutie
"Trust" - The Cure
"Lost" - Coldplay
"42" - Coldplay
"Opheliac" - Emilie Autumn
"Dead Is The New Alive" - Emilie Autumn"Breath no more" - Evanescence 
"Chasing pavements" - Adele
"Cold shoulder" - Adele
"Hometown Glory"- Adele
"Надежда" -  Дельфин
"Coma" - Apocalyptica
"Ingen neråtsång" - Thåström
"Hål" - Thåström 
"Sån" - Thåström
"Hate me" - Blue October
"Black Orchild" - Blue October
"Amazing"- Blue October 
"For my brother" - Blue October
"Lonely day"- Stone Sour   "Schizophrenia" - Blue October
"Headfall" - Jaqee
"It's the fear" - Within Temptation
"Maj förra året" - Emil Jensen
"Destroy everything you touch" - Ladytron
"Running up that hill" -  Placebo
"Gloomy Sunday" - Sarah Brightman
"It's a beautiful day"  - Sarah Brightman
"strib im winter, concrete rage" - wumpscut:
"I've been let down"- Mazzy Star 
"Sophie" - eleanor mcevoy
"Anorexia" - fakebestfriend
"Dear friend" - stacie orrico
"Someone I once knew"- dead celebrity status
"Ana's song" - silverchair
"Where is my mind?" - the pixies
"Vi mot världen"- kent
"Somedays"- regina spektor
"Falla fritt"- melissa horn
"Kvar inått jag lämnat"- melissa horn
"Långa nätter" - melissa horn
"Guaranteed" - eddie vedder
"Dom tomma stegen"- lars winnerbäck
"Tinnitus i hjärtat"- bob hund
"Byggd av bomull"- lasse lindh
"Kalla mig"- vapnet
"Den döda vinkeln"- kent
Priscilla Ahn - "Lost"
NIN - "Every Day is Exactly the Same"
NIN - "The Hand That Feeds"
Nordman - Be mig
Nordman - Ödet var min väg
Navid modiri och gudarna
Regina spektor - "Laughing with"
Regina spektor - "One more time with feeling"
The Dresden Dolls - Bad Habit
The Dresden Dolls - Dirty Business
The Dresden Dolls - Girl Anachronism
Steso Songs -  albumet "Now It's Dark"
Björk- Army of me
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FILMER

The united atates of Leland
Girl, Interrupted
A Beautiful Mind
Motståndaren
En familj som andra
Ett rum i våra hjärtan
Den fria viljan
Min vänstra fot
One Flew Over the Cuckoo's Nest
Spårlöst försvunnen
Perfect body
Prozac Nation
Dying to dance
Fatal Attraction
Dom kallar oss Mods
The Virgin Suicides
Painful Secrets
Sharing The Secret
Secretary
Thirteen (tretton)
Thin
Wristcutters
Donnie Darko
The Machinist
Leva mitt liv
Sandarinernas sång
Att leva med en trasig själ
Ett tyst rop i natten
Gia
Angel Baby
Betty Blue
K-Pax
Den första kärleken
Mad Love 
Some Voices
Family Life av Ken Loach
A Woman under The Influence av John Cassavetes
Wristcutter - A love story
Gingersnaps Unleashed film - Rules of attraction film
The other sister
Postcards from the edge
Flickan som Gud glömde
Den gröna milen
Shutter IslandKONST/SERIER

Bas Jan Ader
M.C Escher
Nina Hemmingsson
Stenmark
Suicidebunnies
Kristin Eklund

Guld

 


BRONSET GÅR TILL...
Psyk - Jag pratade med P(annan patient) igår och..
X - Men du. du får faktiskt tänka på sekretessen, du ska inte prata om andra patienter med mej
Psyk - VAA? DU SKA INTE LÄRA MEJ SEKRETESS, LÄR DIG SJÄLV OM DET. DU SKA INTE KOMMA OCH LÄRA MIG!
X - ehhh va? Nej jag bara ger dej ett tips om att du måste tänka mer på sekretessen.
Psyk - VA?? DU SKA INTE SÄGA TILL MEJ! ANMÄL MEJ DÅ!
X - Okej!


SILVRET GÅR TILL. . .
Psyk - VA VILL DU?!
X - Jag har ångest.
Psyk - Vad brukar du göra då?
X- Ingenting, bara ringa er.
Psyk - Hjälper det då?
X - Ja om jag får prata med någon som lyssnar och som är snäll...
Psyk - JAHA MEN PRATA DÅ! DU SÄGER JU INGET!
X-  .. ja men det e svårt att hitta ord när man har ångest.. kan du inte fråga istället?
Psyk - Ska JAG sitta å FRÅGA saker??!? Tror du att du kan ringa och vi ska UNDERHÅLLA dig??
X - .. ehh underhålla.. sa Du Underhålla??
Psyk - JA?? Du får prata med dagpersonalen om hur du ska göra på natten vid ångest!
X -.. ja Y ( min behandlingsansvarig) säger att jag ska ringa ER då.
*tyst*
Psyk - JAha det får väl stå för dom. Men JAG tänker inte sitta och underhålla dig i TIMMAR!
X - i TIMMAR?
Psyk - JA, ett lååååångt samtal då?
X - Jag har inte bett om något långt samtal. Nu tycker jag att du beteer dig konstigt.
Psyk - Jasså, jag tycker att DU beteer dig konstigt.
X -  Men så kan du ju inte säga om du jobbar inom psykiatrin? Att du inte vill prata me mej för att "underhålla"?
Psyk - JO... OJ nu måste jag parkera en bil. HEJDÅ.


OCH GULDET GÅR TILL....
X - *berättar om att en i personalen,R, har Xs sak. som R skulle ge till personal L snarast. En vecka har gått men inget har hänt.
Psyk1 - Jaha...?? Ja det får du väl ta med henne
X - Jo men jag har blivit lovad 3 gånger att  R ska jobba i 3 dagar, samt idag, men hon jobbar inte.
Psyk1 - Nähä jaha va har jag med det att göra..
X - Jag vill veta vad R heter i efternamn, jag vill veta exakt Vem det är som har min sak som är väldigt viktig!
...
Psyk1 - Nää X nu får du sluta, va vill du?
X - ehhh ha R:s efternamn?
Psyk1 - Nääe vad vill du EGENTLIGEN??
X - Ha R:s efternamn!
Psyk1- Näääää nu tycker jag du är DUM! *lägga på*

X *ringer igen*

Psyk1 - Jahallååå?
X - Ja hallå
Psyk1 - Du ska inte ringa om sånt där, du får ringa när du mår dåligt.
X - Eh ja jag mår jätte dåligt, du kallade mig DUM helt utan anledning?
Psyk1 - NÄE *hysterisk* VA, MEN , VA DU LJUGER..
X - ehh vaa sa du? Sa du att jag Ljuger?
Psyk1 - NÄE DU VILL BARA BRÅKA. GÅ Å LÄGG DIG, GÅ Å SOV X. *lägga på*

X *ringer igen*

Psyk2 - Hej
X - Hej det är X, kan jag få prata med "Psyk1"?
Psyk2 - Näe hon vill inte, hon säger att du trakasserar.


Nära till vinst..

Psyk - Vi ska lägga upp saker på ett annat sätt nu eftersom ingenting verkar fungera. Så nu ska du sluta tänka.
X - Sluta tänka? Hur gör jag det?
Psyk - Ja du ska bara avsluta varje tanke som kommer upp i ditt huvud direkt. På så vis slutar du analysera och du kommer må mycket bättre.
X går hem och slutar tänka...
Sandvikens Psykmottagning.

- Vi har tyvärr inte resurser att prata med dig så det får bli en haldolinjektion

Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhetUr en läkaranteckning
"Patientens medicindos är bortom all rymlighet"

Bakjour till X som är akut psykotisk

- Nämen hej X. Är det dags för vårdintyg och lilla sprutan.


Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet


Anorexipatient går och häller ut näringsdrycken.
Skötare - Den där kostade faktiskt över 45 kronor!
Avd. 45


X åker in till  Beroendecentrums akut efter tre flaskor vin och hela underarmen nerblodad.
Psyk - X gör dig nu inte sjukare än vad du är!

Beroendecentrums akut i Malmö

Psyk - Har du komplex för din kropp, och äter du normalt?
X - Ja, det är som med alla andra, helt normalt och inget speciellt.
Psyk - Vad bra, för vi har redan så många att ta hand om!

X sitter i väntrummet och doktorn rusar förbi. 
X - Måste jag vänta länge till för att komma in till dig?
Psykdoktor- Är inte du sjukskriven? 
X - Jo, visst!
Psykdoktor- Då har du tid att vänta ett tag till!
Halländsk mottagning.

En ST-läkare kommer in och frågar hur det är på avd:
Mentalskötare: Det är bra, vi har 4 patienter och två har rymt.
ST-läkare: Men vad gör ni åt det då?
Mentalskötare: *svarar lite tyst* ingenting speciellt..
ST-läkare: Okeeej

Avd 45, barnpsyk.

Utdrag ur utskrivningssamtal från Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet för heldygnsvård i Hagsätra:

Läkare- Jaha det här var ju samma visa som vanligt, jag tänker inte göra annorlunda den här gången. Min bestämda åsikt är att du ska skrivas ut idag.
X - jag mår inte så jäkla bra, skulle helst vilja stanna på avdelningen några dagar. 
Läkare - Det finns inte plats och jag anser att du mår som du brukar och följaktligen kan skrivas ut.
X: Skriver du ut mig i det här tillståndet åker jag raka vägen till Västerbron och hoppar.
J: Om det är det du vill ska du göra det. Det är ditt liv och du gör som du tycker. 
X åker sedan raka vägen till Västerbron, blir körd av polis till länsakuten och vidare till Hagsätra. Allt detta för att bara på nytt bli utskriven av dr. som ändå är specialist i psykiatri och överläkare på enheten.

Aktuell läkare jobbar inte längre kvar på Hagsätra.


I samband med ett allvarligt suicidförsök inträffade följande del samtal mellan anhörig (A) och behandlingsansvarig (BA). A. har fått samtal från pat. 'X' i vilket denne hotar med att ta livet av sig. A. ringer polisen
och informerar, ringer sedan Hagsätra för deras kännedom.

A - Hej, X ringde mig nyss och sa att hen tänker ta livet sig, så jag ringde polisen om det, jag kan inte ta mig till X just nu.
B - Vad [fan] gjorde du det för?
Årsta-Vantörs socialpsykiatriska enhet


Rätt - ska va rätt?

                                                                                                


 

Om hur familjen ska se ut
Reinfeldt leder inte landet utan förleder
Mamma Pappa Barn

Obs! Detta är ett gammalt inlägg från 2008.
Vissa länkar kanske ej stämmer.
Inlägget går i repris för att det ska vara sökbart på google
samt andra inställningar.

Om abort
Abort är inget problem
Friskolors värdegrund
Människor med olika uppfattning


Om kondomer till skydd för HIV
Kondompropaganda

 
Gå in - läs -skriv - kommentera här
Se även Bengt Malmgren i  artikeln Må Bra till varje pris, DN 2004-09-04. CItat:
"I torsdags, efter över ett års utredning, beslutade Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
till sist att tilldela överläkare Bengt Malmgren en varning." . *
Se även SVT PLAY -
Patienter tvingas sova i hobbyrum.


Bengt Malmgren är överläkare inom psykiatrin och har en blogg. Han är även katolik.
I sin blogg skriver han om katolska grejer som ingen förstår sig på men även om äktenskap, abort, homosexualitet. Och det är inga blygsamma åsikter han har. Jag själv skulle aldrig gå till en läkare som har så starka åsikter om hur en bra och en icke bra människa är.

Citerar psykbryt:
"Visst att man kan diskutera åsikter, men vi har ju åsiktsfrihet och religionsfrihet i Sverige, och så länge det inte direkt drabbar patienter- dvs att han är tillräckligt professionell för att hålla dessa saker utan för sin yrkesroll - så ser jag ingen skada i det att kvaliteten på vården skulle kunna vara i fara. Däremot kan ju patienternas förtroende för honom påverkas av det här. "

Absolut är psykiatrin.blogg.se För åsiktsfrihet och religionsfrihet!
Men är det rätt att en överläkare inom psykiatrin basunerar ut sina värderingar och åsikter?
Eller är det bara - rätt osmart?
Bengt kan nog förvänta sig en del misstänksamhet och förtroendebrist från sina patienter, han har ändå valt att gå ut med sitt namn.  Han kunde skrivit bloggen anonymt och dessutom inte basunerat ut att han är Läkare och katolik - vad har det med hans religiösa åsikter att göra med egentligen? Han kunde hållt sin profession utanför sin blogg. Eller är det bara lite auktoritet han vill förmedla?
Som sagt, som många kommentarer innehållit,  - Det är OK, men jag skulle inte vilja vara hans patient.  Okej om han hade jobbat på en bank, men inom psykiatrin måste man kunna bemöta människor med olika religioner och synsätt och som inte allt för ofta, kommer från trasiga familjer, hem och liv som kanske inte alltid varit så kristet underbara.

Jag hoppas att Bengt är tillräckligt professionell att han kan hålla sina åsikter utanför sin yrkesroll, men som vi vet; Psykiatrin ÄR - de oprofessionellas högkvarter.

Bengt har svarat på bloggen i ett inlägg här - dock inte refererat helt rätt.
Se även Bengt Malmgren i  artikeln Må Bra till varje pris  DN 2004-09-04
&  SVT PLAY - Patienter tvingas sova i hobbyrum.
* Upphävdes senare i Kammarrätten. 


Krossa tabun!

***

Länkar till samhörighet, förståelse och liv.

Psykiatrin.blogg.se har träffat på många som bloggar om sina liv, med eller utan psykiatrin, men som kämpar för sitt liv varje dag. Här är några av bloggarna. Läs, du kommer känna dig mindre ensam, kanske lära dig något, hitta en ny vän - någon att prata och diskutera med i ett samhälle som vårat, där psykisk instabilitet är tabu.
Tillsammans är vi starka!
* * *

Till vänster i ser du bloggare som bloggar om psykiskt sjukdom.
Gå till diagnoser för att se personer som bloggar om olika diagnoser.
* * *
Hej! Det här inlägget är en repris på ett gammalt inlägg. Det kan vara så att många av dessa länkar inte fungerar.
Jag lägger ändå upp det. Dels för att blogg.se har fuckat upp det och för att det ska vara sökbart på google igen :)
Det kommer fler som dessa kontenuerligt.Andra bloggar med inriktning psykiatri/psykologi
Ask the Lacys - par som är utbildade i psykiatri och svarar på dina frågor
Live your life - utbildar sig inom psykiatri
Camiz - Jobbar inom psykiatrin
Karin - Är utbildad undersköterska med inriktning psykiatri.
PsykSam - Läkare och specialist i psykiatri.
Bengt Malmgrens blogg - Psykläkare och katolik.
Mentalskötare X - Jobbar på psyk-akuten.
Dove with Gun - Bloggen är nedlagd, med allt gottigott finns kvar!
Johan Ydrens blogg - Terapeut som bloggar om terapeutiska grejer.
Psykbryt - Borde ni känna till vid det här laget!
Psykiaterns blogg - Psykiatiker som bloggar.
Sjuksyrrans blogg - Sjuksyrra som bloggar.
Sofias dagbok - Bloggare som bla har jobbat inom BUP.
Stefan Sandströms blogg - Bloggar om samhälle, kultur samt psykiatri och psykolog.
Om boken Betongpoesi - Psykiatrin.blogg.nu anhängare får rabatt!
En intressant bloggartikel om psykiatirn.
Kristin Eklunds blogg med psykiga enrutingar!
Institutionen för sur- och tvärvetenskap

Länkar till olika föreningar om psykisk hälsa
Shedo - Self Harm and Eating Disorders Organisation
Zebraforum - Forum om ätstörningar & självskadebeteende.
Borderline.NU - Förening med forum för borderliners.
Psykiatriska riksföreningen
Riskföreningen Ananke - Svenska OCD-förbundet.
SPES - Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.
Svenska Ångestsyndromsällskapet
Vägar till psykisk hälsa
Doktorsguiden.nu - sätt betyg på din läkare och mottagning!
RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa
SPF - Svensk psykiatriska föreningen
HSAN : Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SPS Forum - Stödsajten för drabbade av panikångest och social fobi.
Andrum - forum för den som varit utsatt för sexuella övergrepp.

Skitiatrin

SNABBKURS FÖR OPROFESSIONELLA INOM PSYK:

Nina Hemmingsson
 
                                                                    
Psykiatrin.blogg se uppmanar Alla patienter inom psykiatrin att stå på sig 
och säga ifrån när psykiatrin bråkar med en!
Ibland blir jag väldigt glad över att psykiatrin har koll på skitiatrin.
Se exempel på detta och lite stand up for your rights!

 
Hej! Det här inlägget är en repris på ett gammalt inlägg.
Dels för att blogg.se har fuckat upp det och för att det ska vara sökbart på google igen :)
Det kommer fler som dessa kontenuerligt.

Psykkärring sur - KLOCKAN ÄR SENT, GÅ Å LÄGG DIG OM DU MÅR DÅLIGT.
X - Ja men jag kan ju inte sova för att jag har ångest.
Psykkärring sur - MEN GÅ Å LÄGG DIG! GONATT! *lägga på*

X - ringer igen
Psykkärring sur - NÄÄ X NU får du faktiskt ta och sluta..
X - NEJ, DU ska sluta! Jag vill prata med någon som lyssnar och jag har rätt till det,
och jag vill prata med någon NU.
Psykkärring sur - Ja då får du prata med Y.

Y Psyktrevlig- Heej...Är det du X, hej på dej.
X - Jaa hej. Jag vill prata med någon snäll!
Y Psyktrevlig - Ja, jag är snäll! Fast jag kan nog vara en sur gnällig kärring jag också ibland.
X - haha som vissa andra eller...?
Y Psyktrevlig - Precis!
X - hahahahahaha
Årsta-Vantörs Socialpsykiatriska enhet

*

NYA citat från läsare - man tackar!

Överläkaren - Hur mår du idag X?
(X på dåligt humör)
X -  Men gå då! 
Överläkaren - * tittar upp förvånat mot  X*
Överläkaren - Vill du döda mig? Det är ju sannerigen inte bra alls! 
X - Nja, INTE DIREKT. Jag sa gå!
Avd 45, Barnpsyk.

Pat inlagt pga ätstörningar med extra bevakning. Efter en halvtimme blev patienten lämnad själv och denne springer till toaletten för att kräkas.

Efter en kvart kommer en kvinna från personalen bankandes och skrikandes, låser upp dörren och sliter ut patienten från toaletten, brottar ner denne på en stol och skriker hysteriskt åt patienten som är ett emotionellt vrak som gråter. Kvinnan hämtar en av de manliga vårdarna pga patienten varit så motstridig av att bli placerad på stolen och lämnar dem båda med ett; 

"Du skulle bara våga göra mer oväsen, du vet vad som väntar i sådanafall.."  

Mannen suckar och himlar med ögonen.

" Jaha, hann du kräkas eller? Kan ju vara bra att veta om det är någon idé för mig att sitta här..."

Läkare på hembesök i samtal om Agorafobi och Dysmorfofobi..
Psyk - När jag började bli flintskallig ville inte jag heller gå ut.... Men då satte jag på mig en keps - och allt kändes Mycket bättre!
X - Jag skulle ta livet av mig och jag blev flintskallig.


"Du kommer ändå aldrig att bli frisk så det är ingen idé"
mobila teamet Malmö


"Jag och sjukhuset bedömmer att du är i så pass bra skick att du klarar av att vara hemma"
KÅ L**sson PIVA Kristianstad
En timme senare hotar en annan läkare med LPT om patient inte lägger in sig.


Paketlösning för en 22årig tjej - redan diagnosticerad kroniker
"Du ska vara sjukskriven, bo i din lägenhet och när det blir för jobbigt kan du komma till avd och vila upp dig"
Överläkare MAS


"Patienten har varit utåtagerande och slängt skorpor omkring sig"
Journalutdrag


"Du får inte mer uppmärksammhet för att du skär dig vet du"
Avd84 MAS


X - Snälla hjälp mig att sluta kräkas
Psyk - Vi behandlar inte ätstörningar här men om du vill bli tandlös och hårlös är det bara att fortsätta!
SU Mölndal 
 
Psyk - Nu är du väl glad att du ska få göra den här utredningen som du tjatat om så länge.
X - Jag har inte bett om den och jag orkar inte idag.
Psyk - Nu får du ta och rycka upp dig och vara tacksam för att du får vård.
SU Mölndal

Psyk - Har du självmordstankar?
X - Nja...nä...kanske inte direkt.
Psyk -  Har du inte självmordstankar är du inte deprimerad! Vi halverar din antidepressiva medicin till 75 mg.
Några få veckor sednare:
Psyk - Jag tycker att vi lägger in dig nu pga depression och sömnproblem. Så höjer vi Efexorn till 225 mg.
 DrG PRE i Eslöv

X - Kan jag få prata med dig? Jag har sån ångest...
Psyk - Gå till skolan så blir det bättre!
DrG PRE i Eslöv
 

 
X - Jag har fått Haldol förr, jag mår bättre då.
Psyk  - Nej, vi vill observera dig.
St.Lars avdelning 32,  Lund.

Psyk - Känner du någon gång att tvn sänder budskap till dig?
X - Nej det tror jag inte
Psyk - Och det är du säker på?
X - Nej...eller ja, jag vet inte.
St.Lars avdelning 32,  Lund.

X - Kan jag få lugnande, min behovsmedicin, jag mår skit.
Psyk - Nej den är struken från din medicinlista. Säg till om du mår dåligt.

X - Ni får inte stryka mediciner utan att informera mig! Det är oprofessionellt!
Psykläkare- Om du är tillräckligt frisk att komma med kritik, ja då kan du ju skriva ut dig.
St.Lars avdelning 32,  Lund.

Läs mer citat HÄR.  & Rösta på nya namnet för mentalskötare HÄR!

RSS 2.0