Psykiatrin.blogg.se * 2008-2018

Den största bloggen om psykiatri 2008-2018. Nu nedlagd.

Anmäl!

Kategori: Tips till psykpatienter

 
Uppdaterar Anmäl sidan pga ny lag 2018. Ändringen är att du i första hand ska vända dig till till enheten du vill anmäla och i mer allvarliga fall till IVO. Läs mer om detta nedan. Taget från 1177.Psykiatrin.blogg.se uppmanar ALLA som känner sig kränkta och illa behandlade
 av den oprofessionella psykiatrin att säga ifrån!

Att ge kritik och vägra ta skit är mer ångestdämpande och tillfredställande än att vara tyst
 och tro att man är värd skiten och skammen att vara hjälpsökande.
Det hjälper andra människor som också har anmält personerna/psykiatrin!

Du som är patient inom psykiatirn är i en sårbar situation.
Som hjälpsökande står man under psykiatrins personal som har en maktposition. 
Som patient vänder man ut och in på sig själv och blottar sitt inre för en ofta helt okänd person.

Att ha en psykisk sjukdom, att vara psykiskt instabil - kort sagt att behöva psykiatrisk vård =
ÄR INTE SKAMLIGT, FEL eller SVAGT.
Detta gäller Alla diagnoser.

DU ÄR VÄRD
* Ett gott bemötande
* En grund av respekt och hänsyn
* Sanningen
* Professionell personal
* Sekretess
* Integritet
* Delaktighet
* En psykiatrisk behandling

Se Psykiatrins Oprofessionallitetsligans medaljer HÄR under citaten.

Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

"Disciplinpåföljd

3 § Om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör en sådan
skyldighet enligt 2 kap. 1, 2, 2 a, 4, 6, 8 eller 9 § eller
någon annan föreskrift som är av direkt betydelse för
säkerheten i vården, får disciplinpåföljd åläggas. Om felet är
ringa eller om det framstår som ursäktligt får disciplinpåföljd
underlåtas.

Disciplinpåföljd är erinran eller varning.

Anmälan av verksamhet m.m
4. vem som svarar för anmälningsskyldighet enligt 4 och 4 a §§,"


7 Kapitlet

"Handläggning i ansvarsnämnden

7 § Frågor om disciplinpåföljd skall tas upp på anmälan av
Socialstyrelsen eller av den patient som saken gäller eller, om
patienten inte själv kan anmäla saken, en närstående till
patienten.

Frågor som avses i 5 kap. 6-13 §§ tas upp på anmälan av
Socialstyrelsen eller på ansökan av den som saken gäller.

Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för
Justitiekanslern att göra anmälan i sådana ärenden som avses i
första eller andra stycket finns i 6 § tredje stycket lagen
(1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och i 6 §
första stycket lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.

8 § Anmälan eller ansökan till ansvarsnämnden skall göras
skriftligen och vara egenhändigt undertecknad samt innehålla
uppgifter om

1. den enskilde anmälarens eller sökandens namn, födelsetid och
postadress,

2. namn och adress för ställföreträdare eller ombud om talan
förs av sådan,

3. vem anmälan eller ansökan avser och, om de kan lämnas utan
särskild utredning, uppgifter om dennes yrke, adress och
arbetsplats,

4. vilken anmärkning som riktas mot en anmäld, och

5. de omständigheter som åberopas till stöd för anmälan eller
ansökan.

18 § En anmälan som gäller arbetstagare får helt eller delvis
överlämnas av ansvarsnämnden till arbetsgivaren för den åtgärd
som kan ankomma på arbetsgivaren, om det är uppenbart att
ärendets behandling i nämnden inte är påkallad från allmän
synpunkt eller för att tillvarata patientens rätt.

19 § Om en anmälan till ansvarsnämnden innehåller klagomål över
brister i kontakten mellan en patient och hälso- och
sjukvårdspersonalen hos ett landsting eller en kommun eller
över något annat liknande förhållande och om det finns grundad
anledning att anta att anmälan inte kan föranleda
disciplinpåföljd enligt denna lag, får nämnden överlämna
anmälan i den delen till landstinget eller kommunen för åtgärd."

ANMÄL VAR?

Om du inte är nöjd med vården

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med. Det kan du göra både som patient och närstående. Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Som patient ska du få bra vård av god kvalitet och du ska bli bemött med respekt av vårdpersonalen. Du ska få tydlig information om din hälsa och din vård som du förstår.

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått eller tycker att det har skett något felaktigt. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. 

Flera sätt att lämna synpunkter eller klaga

Du kan lämna synpunkter eller klagomål på flera sätt:

 • Kontakta först den mottagning där du fick vård eller behandling.
 • Du kan också kontakta patientnämnden i ditt landsting eller region.
 • Vissa händelser kan du anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.
 • Du kan också anmäla händelser till Diskrimineringsombudsmannen eller polisen, om dina klagomål rör något som kan vara diskriminerande eller brottsligt.

Du kan lämna klagomål och synpunkter för en närstående, om personen inte kan göra det själv. För att till exempel kunna ta del av handlingar eller föra din närståendes talan behöver du en fullmakt. 

 

Kontakta först mottagningen eller vårdenheten

Börja med att kontakta den mottagning eller vårdenhet där du har fått vård och behandling. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Först kan du kontakta den vårdpersonal som undersökte eller behandlade dig. Ofta kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet. Du kan också kontakta chefen för enheten om du till exempel inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring eller om du inte tycker att kontakten med personalen fungerar.

Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på. Det kan du göra muntligt eller skriftligt.

Om du har synpunkter på kommunal hälso- och sjukvård ska du kontakta kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, även kallad MAS.

Här kan du läsa mer om vad du kan göra om du inte är nöjd med din tandvård.

Du ska få svar så snart som möjligt

Du ska få svar på dina klagomål eller synpunkter så snart som möjligt. Hur lång tid det tar beror bland annat på vad det är du har klagat eller haft synpunkter på. Ibland kan vårdmottagningen behöva tid för att utreda vad som har hänt. Vanligtvis ska du ha fått ditt svar inom fyra veckor. Tar det längre tid ska du få information om det.  

När du har kontaktat vården med klagomål eller synpunkter ska du få en bekräftelse på att de har tagits emot. Om det är möjligt ska du ska också få information om när du kan få ett svar.

Du ska förstå svaret

När du får svaret ska det lämnas på ett sådant sätt att du förstår det. Du kan få svaret muntligt, till exempel genom ett telefonsamtal eller ett möte. Det kan också lämnas skriftligt, till exempel genom ett brev. Hur omfattande svaret är beror på vad du klagat eller haft synpunkter på.

Svaret ska innehålla en förklaring till det som har hänt. Du ska också få information om vad vårdenheten ska göra för att händelsen inte ska inträffa igen, om de bedömer att det som hände var felaktigt. Om något misstag har begåtts ska du få en ursäkt. Du ska också få veta vem du ska kontakta om du har fler frågor.

Du kan ha rätt till ersättning om du blir skadad inom vården. Läs mer om ersättning vid patientskada.

Patientnämnden kan stödja dig

Du kan kontakta patientnämnden i ditt landsting eller din region om du vill ha stöd i samband med att du har synpunkter eller vill klaga på vården. Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om det du har varit med om. De kan också hjälpa dig med att få svar på dina synpunkter eller klagomål.

Patientnämnder finns i alla landsting och regioner och är fristående från hälso- och sjukvården. Där kan du också få information om dina rättigheter och få råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs.

Det kostar inget att kontakta patientnämnden.

Det går bra både att skriva och ringa

För att få kontakt med patientnämnden kan du fråga vårdpersonalen där du har fått vård. Det ska också finnas information på landstingets eller regionens webbplats. Du kan ringa eller skriva till patientnämnden.

Patientnämnderna tar emot klagomål på hälsovård och sjukvård som drivs av landsting och regioner, eller som har avtal med landstinget eller regionen. De tar också emot klagomål på tandvård och kommunal vård.

Patientnämnden ska inte avgöra om sjukvårdspersonalen har gjort något fel eller inte. Det är en fråga för verksamhetsansvariga i vården eller för Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Patientnämnderna ska öka kvaliteten i vården

Utöver att stödja dig som patient har patientnämnderna också i uppdrag att sammanställa de synpunkter och klagomål som de får. Slutsatserna kan sedan användas för att vården ska bli bättre.

Patientnämnderna samarbetar med Inspektionen för vård och omsorg. Nämnden ska informera IVO om det finns något som myndigheten behöver granska.

 

 

IVO - Inspektionen för vård och omsorg

Du kan kontakta Inspektionen för vård och omsorg med klagomål på vården, men först ska du ha kontaktat vårdenheten där du fick vård eller patientnämnden. De ansvariga ska ha haft tillfälle att svara på dina klagomål innan du kontaktar IVO. 

IVO utreder allvarligare händelser

IVO utreder inte alla typer av synpunkter och klagomål. De ska utreda anmälningar om allvarligare händelser inom vården. Det kan vara händelser som har gjort att du som patient har fått en skada som inte kommer att försvinna eller att du har fått mycket större behov av vård. Det kan också vara händelser där en patient har avlidit.

IVO ska också utreda händelser där en patients självbestämmande och integritet allvarligt har påverkats. De ska också utreda händelser där sekretessen inte har följts och vissa klagomål som rör psykiatrisk tvångsvård och isolering enligt smittskyddslagen.

IVO utreder som regel inte händelser som är mer än två år gamla.

På IVO:s webbplats kan du läsa mer om hur du kan anmäla klagomål.

Du kan också lämna ett tips till IVO om det finns fel eller brister i vården som du tycker att IVO ska få veta om. Då kan du vara anonym.

Allvarliga vårdskador eller händelser där det fanns risk för en allvarlig vårdskada ska anmälas av vårdpersonalen till IVO. Det kallas lex Maria-anmälan.

IVO gör en utredning

När IVO har fått in en anmälan från dig gör de en utredning, om de bedömer att ärendet är av en sådan sort. De tittar på vad vårdpersonalen gjorde, vad som blev fel och varför. Vårdgivaren får också kommentera anmälan och berätta vad de har gjort för att det inte ska hända igen.

IVO kan sedan föreslå vad vårdgivaren behöver göra för att inte samma sak ska hända igen. Utredningen kan också leda till att IVO riktar kritik mot en verksamhet eller mot personal inom hälso- och sjukvården.

IVO ska uttala sig om vårdgivaren eller vårdpersonalen har agerat på ett sätt som är olagligt eller olämpligt när det gäller patienters säkerhet.

HSAN kan dra in legitimationen

Om IVO bedömer att en person som arbetar inom vården är olämplig i sitt yrke, görs en särskild utredning om det. Det kan leda till att IVO ansöker om att dra in den personens legitimation. Det gör IVO hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. HSAN kan även bestämma att personen ska få prövotid. Under prövotiden kontrolleras hen särskilt.

Brottsliga händelser

Anmälningar av händelser som kan vara brottsliga överlämnar IVO till polisen. Det kan till exempel handla om att sjukvårdspersonal misstänks för sexuella övergrepp eller misshandel.

Anmälan om diskriminering eller brott

Diskrimineringsombudsmannen, DO, arbetar mot diskriminering. Om du anser dig särbehandlad kan du anmäla det till DO. Du kan till exempel anmäla diskriminering på grund av kön, könsidentitet, sexuell läggning, ålder, etniska tillhörighet, funktionsförmåga eller religion.

Polisanmälan

Du kan göra en polisanmälan om du anser att ett brott har begåtts inom vården, till exempel att du har blivit utsatt för sexuella trakasserier eller våld. En anmälan kan också handla om vållande till annans död. 


KILEN

Konsumentinstitutet Läkemedel och Hälsa är ett kompetenscenter som utvecklar konsumentkunskap i läkemedels- och hälsofrågor. Man arbetar bland annat för att de som råkat illa ut och drabbats av biverkningar och behandlingsskador ska hållas skadeslösa. På Kilens hemsida kan man läsa om erfarenheter och kunskaper om läkemedelsberoende och problemläkemedel. Man kan också läsa om konsumentdatabasen ELIN och själv rapportera om biverkningar och effekter av läkemedel.


ALTERNATIVFÖRMEDLING

Gratis telefonförmedling och rådgivning över hela landet. Här kan man få hjälp med att hitta alternativläkare som hjälper till med nedtrappning av psykofarmaka.


RSMH

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. RSMH arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges goda förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.


RFHL

Riksförbundet för hjälp åt Narkotika- och Läkemedelsberoende. RFHL är en solidaritetsrörelse för och med människor som har problem med droger och läkemedel. Medlemmar består till stor del av före detta narkomaner och av människor som har eller haft ett läkemedelsberoende.


Artiklar
Allt fler självmord inom psykvården

Få anmälningar om övervåld i psykiatrin

Husläkare i Uppsala anmäler kommunen och psykiatrin till Socialstyrelsen

Landstinget anmäler 60-årings självmord - vf.se

Dagens Medicin: Polisen anmäler sjukhus


TILL PERSONAL INOM PSYKIATRIN
GLÖM INTE ATT DU ENLIGT LAG MÅSTE ANMÄLA:
Lex Maria
Lex Sarah

KOMMENTARER:

 • trollhare säger:
  2008-07-02 | 11:41:47
  Bloggadress: http://trollhare.wordpress.com

  Jag menade inget illa, men det ÄR reklam, även om det inte är kommersiellt. Hur gott syftet än är.  F.ö. är det bra att hålla sig till de regler för kommentarer som enskilda bloggägare ger, som att inte kommentera i inlägg om allmänna saker, utan i gästböcker där det finns. Jag överväger själv att börja radera irrelevanta kommentarer, vilket många av de "större" bloggarna redan gör.

 • wast3d säger:
  2008-07-02 | 12:36:53
  Bloggadress: http://wast3d.bloggagratis.se

  En dag ska jag nog berätta för världen vilka svin som jobbar på Östersunds psykiatri. Anmälan har gått igenom och behandlas av HSAN. Men vad tror ni hände? Ord mot ord självklart. Tack för att ni gav mig PTSD!

 • Rebecca och Amanda säger:
  2008-07-02 | 16:32:19
  Bloggadress: http://kohlmann.babyblogg.se

  Hejsan.

  Min kontakt med psykiatrin fungerar bra i perioder. Men jag hade definitivt inte klarat mig utan den kontakten. :-)

  Klart du kan få länka till min blogg från din.

  MVH Rebecca

 • Helena säger:
  2008-07-02 | 16:37:25
  Bloggadress: http://helenasegnatankar.blogspot.com

  Du får länka till min blogg från din! Det är bara roligt att vi är flera som kämpar åt samma håll!

  Vad det gäller anmälan mot psykiatrin så är min erfarenhet att det är svårt att komma åt dem. Men självklart ska man anmäla om man har blivit felbehandlad!

  MVH Helena

 • lilalili säger:
  2008-07-02 | 16:45:10
  Bloggadress: http://lilalili.blogg.se/

  Ensam är aldrig stark - Tillsammans blir vi starka! Men den ensamhet jag njuter av idag, är den självvalda ensamheten. När jag kommer hem efter att vistats bland andra i många timmar kan jag känna tacksamhet över att vara ensam, utan ångest! Kramis

 • Vingklippt säger:
  2008-07-02 | 18:02:28
  Bloggadress: http://trasigt.blogg.se/

  Det känns som om nästa steg blir att bli frisk helt utan deras hjälp. Jag är arg och mår dåligt. Men jag ska göra lista, som du rekomenderade.

 • Hanna säger:
  2008-07-02 | 18:16:02
  Bloggadress: http://vardag.momentsoflives.net

  Kanske kan du skriva lite om personliga ombud? Dom som hjälper oss psykiskt sjuka? Dom har en sida www.personligtombud.se Dom kan också hjälpa till med anmälningar osv om det skulle behövas. Dom är inte myndighetsanknytna.

 • Maria säger:
  2008-07-02 | 18:43:09
  Bloggadress: http://isaba.blogg.se/

  Hejsan! Du får gärna länka min blogg. Jag kommer definitivt lkänka denna från min. Verkligen bra!!

 • linnéa säger:
  2008-07-02 | 18:51:45
  Bloggadress: http://flyfranallt.blogg.se/

  Hejsan! Visst kan du länka, bara roligt. Och hur ser jag på psykiatrin jag upplevt? Jag vet inte, både väldigt väldigt positivt men även negativa sidor. Så ser väl iofs det mesta ut. Men ja, allt kan bli bättre.

  Stor kram linnéa

 • Vingklippt säger:
  2008-07-02 | 20:20:58
  Bloggadress: http://trasigt.blogg.se/

  Själv ska jag skrika så att alla hör att jag håller på att bli mamma och många barn ska jag ha. Just nu är jag inne på fyra, men jag har inte riktigt övertygat pojken än. Men vi får väl börja med en och se hur det känns sen.

 • Maria säger:
  2008-07-02 | 21:18:03
  Bloggadress: http://isaba.blogg.se/

  Japp, ska bidra så gott jag kan.

 • elin säger:
  2008-07-02 | 23:38:05
  Bloggadress: http://girighet.blogspot.om

  hej ska läsa lite i din blogg nu, tack för att du kommenterade i min! ska förmodligen länka dej! PUSS KRAM

 • Liina säger:
  2008-07-03 | 00:43:10
  Bloggadress: http://liinaisraelsson.blogg.se/

  Ja du får gärrna länka mig .. Och fresten tack för en underbar inspirerade blogg :)

 • Petra säger:
  2008-07-03 | 08:36:15
  Bloggadress: http://anothermee.blogg.se/

  Du får gärna länka!

 • Tess säger:
  2008-07-03 | 16:39:31
  Bloggadress: http://tess021.blogg.se/

  Du får gärna länka till min :)  Här kommer jag kika in med jämna mellanrum det är ett som är säkert =) har en drös med händelser och berätetelser om psykiatrin på lager som kommer när jag har ork att sitta och skriva en massa. Lever själv med depression och äter medicin sedan flera år tillbaka.

 • Amanda Roxström säger:
  2008-07-03 | 20:42:15
  Bloggadress: http://manduzana.blogg.se/

  Hej!

  Självklart får du länka till mig.  Jag har tittat igenom din blogg lite och jag förstår nog inte alltid syftet? Berätta gärna, jag är intresserad.

 • amanda säger:
  2008-07-03 | 21:11:14
  Bloggadress: http://amanda3.blogg.se/

  Du länka til min blogg :)  men jag vill bara berätta att jag kommer börja lansera mitt klädmärke på bloggen också  Kram Amanda  Ja mitt citat blir väl

  "Tre saker du INTE bör göra på psyk

  1, Fråga någoting om någon

  2. Berätta något om någon

  3: Säga att personalen har blivit kidnappade av utomjordingar"

  //Amanda

 • Amanda säger:
  2008-07-04 | 08:26:24
  Bloggadress: http://manduzana.blogg.se/

  Ah, okej, då förstår jag lite bättre.

  Har du fått någon respons utav psykiatrin?

 • Vb säger:
  2008-07-04 | 13:53:10
  Bloggadress: http://vendettanbettan.wordpress.com/

  Hej, tack för en intressant blogg och din kommentar i Aftonbladets blogg.Där är jag ner eller mindre aktiv, min huvudblogg har "signat" med här.

  Jag har PTSD efter ett mordförsök av exet, lever med skyddad id, det ställer till problem för vården.(läs mig).

  Länka på du, för tillfället gör jag som psykiatrin i den här sta´n, tar semester, skriver inte så mycket vad som gör ont, för ont gör det.  :-)

 • Psykiatern säger:
  2008-07-08 | 01:37:32
  Bloggadress: http://psykiatern.blogg.se/

  Hej psykos, du har verkligen fått fart på din blogg! Ska bli spännande att se vilken feed-back du får då du kontaktar cheferna på klinikerna.  En sak som jag tycker är lite stötande dock är att du länkar till scientologernas galna pamflett om "psykiatrins våldtäkt". De driver en lögnaktig hatkampanj mot psykiatrin med deviser som "psykiatriker är inte bara galna, de vill droga barn" och liknande.

  Om du vill läsa om scientologerna så rekommenderar jag min blogg eller www.xenu.net.

 • Agatha säger:

  Instämmer med Psykiatern. KMR har inte psykiatripatienternas bästa i åtanke.

 • Anonym säger:
  2008-09-16 | 08:22:24

  ID=795031%2C00.html" rel="nofollow">http://www2.unt.se/avd/1,,MC=77-AVID=795031,00.html

 • Rebecca säger:
  2010-10-08 | 17:42:43

  Hej! Jag vet inte om jag har kommit till rätt forum nu men jag tänkte berätta om hur jag f n har det. I många år har jag haft psykisk ohälsa och har en diagnos varav ca 10 % minst begår självmord årligen. Jag medicinerar för depression, generell ångest och har sömntabletter samt bensodiazepiner. Jag uppbär sjukersättning utan tidsbegränsning. När jag flyttade inom samma landskap och samma landsting nyligen fick jag mig tilldelad en läkare vid den nya ortens vuxenpsykiatri som uttalade sig hög och tydligt om min kroppsform varpå han ansåg att promenader (!) hjälper precis lika mycket som mediciner; psykofarmaka och började direkt rota i min medicinering som är stabiliserad sedan ett tag. Han visste ej vad KBT och DBT är och sade sig ej vara färdigutbildad inom psykiatrin utan skulle bara "känna sig för" om han ville ändra inriktning eftersom han arbetat som företagsläkare förut. Jag utnyttjade då självklart min rätt att som patient få mig tilldelad en annan läkare som har adekvat utbildning och erfarenhet och inte kränker sina patienter. Då jag med min sambo besökte denna andra läkare uppträdde han så pass aggressivt och så pass provocerande (!) mot mig att både jag och min sambo blev djupt chockade. Jag bröt ihop och grät till slut och det tog flera veckor innan jag hämtade mig och jag måste medicinera extra under den tiden. Min sambo ringde upp honom och ville veta vad denne läkare eg menade med att bete sig som han gjort gentemot en patient men möttes av nonchalans och arrogans och t o m ohövlighet! Då ville jag givetvis byta läkare igen till någon jag kan ha förtroende för och så småningom trappa ned mina bensodiazepiner som är beroendeframkallande. Jag besökte en kvinnlig vikarie vid min hemorts vuxenpsykiatri i juli månad då jag starkt anmodades detta trots att jag endast skulle kunna träffa henne en enda gång. Hon var väldigt bra att prata med och jag och min sambo blev överlyckliga! Hon lovade om och omigen att jag skulle få en ny läkare och dessutom en terapeut mig tilldelad via hennes försorg och vi tog givetvis henne på orden. Glada i hågen gick vi hem. "Än har du inte avverkat alla läkare här, vill man så går det hitta lösningar" sade hon till mig och precis så tänker jag själv! Sedan dess har absolut ingenting hänt. Vi har ringt den manliga sjuksköterska (!) som man hela tiden uppmanar oss ta kontakt med minst 10 ggr. Vi har ringt både öppenvårdschefen och mailat chefsöverläkaren och ringt öppenvårdschefens chef samt tagit kontakt med det ena personliga ombudet på min hemort och ingen har velat/kunnat hjälpa mig i min situation. Så länge jag ingen läkare har får jag heller ingen terapeut. Trots att jag besökt läkaren i fråga en gång får jag ej mina recept förnyade vilket jag alltid fått förut efter ett besök. Inte en enda kotte har brytt sig eller velat hjälpa mig. Därför måste jag nu förnedra mig och gå till denna läkare nr 2 för att få mina recept förnyade.....Gissa hur det känns?! Nu vill jag väldigt gärna veta vad alla ni tycker om det här, vad ni hade gjort och vad ni tycker jag ska göra!!!

 • Anonym säger:
  2010-10-11 | 13:04:51

  Jag förstår att ingen orkar läsa hela min roman. Det jag vill veta är om fler än jag upplevs som "jobbiga" av psykiatrin för att jag ställer krav och utnyttjar min rättighet som patient att byta läkare t ex och för det blir straffad (!) av vården.

 • Erfaren säger:
  2010-11-22 | 23:54:28

  Jag vet att Hsan har fått sina händer bakbundna av politiker som stödjer psykiatrin.

  Det enda rätta är att anmäla svinen till Europa domstolen!

  Sökte hjälp frivilligt & dom gjorde bara situationen sämre.

  Blev även nekad både mat & att få gå på toaletten.

  I stället blev man nermedicinerad & inlåst.

  Har även asberger å omfattas av lss lagen.

  Ja anmälningar är självklart gjorda!

  Mvh

  /En som blev illa bemött av psyket i umeå innan julen 2009.

 • Peter säger:
  2012-05-18 | 00:02:08

  Jag får självmordstankar av att ha kontakt med vården. De driver folk till självmord. De ger allt annat än en vänlig vård som bygger upp och stöttar. De mal ner mig med diagnossnack och lämnar allt annat därhän. Invänder jag frågar de: hur menar du att jag ska hjälpa dig då ?

  Det är en så illa behandling att de borde bli anmälda, avsatta och utredda från grunden. Det är en kriminell vård som staten bedriver inom psyk.

 • Konkat säger:
  2013-03-24 | 17:47:30


  Uräkta mig, PSYKIATERN!
  Jag har blivit psykiskt våltagen av psykiatrin. Åkt in och ut på psyk, även som ett av era neddrogade barn! Kan inte räkna hur många år detta pågått och jag blir bara sämre och sämre, och psykiatrins sätt att hantera detta är att inte göra något! Ingenting. Ni låser in mig ibland, ignorerat mina skrik på hjälp, sen släpper ni ut mig och förväntar er en hel person?

  Jag gick sönder för längesedan, redan som barn. När ska jag få hjälp?

  Svar: Hej och välkommen till klubben. Tyvärr är jag ingen psykiatriker om det e mig du menar. Jag vet inte när du ska få hjälp. Jag vet inte när jag ska få hjälp. Jag har gett upp så jag är inget bra exempel. Kräv vård och ge dig inte.
  Läs här :)

 • Anonym säger:
  2013-10-24 | 03:30:35

  SNÄLLA TA INTE ILLA UPP! ÄR 100% ÄRLIG OCH ANONYM! FÖRLÅT FÖR ATT JAG SKREV EN BIBEL, MEN VILLE BARA DELA MED MIG AV MINA PERSONLIGA ERFARENHETER OCH ÅSIKTER! Kritik kan tas!

  Psykiatrin feldiagnostiserade och felbehandlade mig. Detta var första och sista gången jag åkte in på psyket, vt 2010, när jag var nyligen fyllda 20 år. (TACK GUD ATT JAG SLUPPIT ÅTERVÄNDA TILL HELVETET!)
  Jag hade en drogutlöst psykos pga. flera månaders daglig cannabisrökning(5-15g/dag) blandat med alkohol, inre stress och för hög press på mig själv både inom privat- och arbetslivet. (Hade bl a MVG i allt under hela mitt liv, extrajobbade så mkt jag kunde, tog hand om min lillasyster då mor jämt överjobbade.)
  Början på andra ring bröt helvetet lös. (jag hade börjat skolan 2 år försent pga. illegalitet)
  Jag fick drogutlöst psykos, kunde inte längre sova och hade vanföreställningar, (dock inga hallucinationer, roster, självskadebeteende eller hot för andra/mig själv överhuvudtaget!)
  Min mor blev chockad, vansinnig och visste inte vad det var eller vad hon skulle ta sig till. Så rent idiotiskt impulsivt handlat av henne, körde hon mig till S:t Görans akut-psyk.. Inspärrad på akut psyk, vaga minnen av att jag blev våldtagen där, av en manlig läkare som hade käpp, samtidigt som jag minns väldigt bra hur jag blev skadad och överdoserad, med massor av injektioner under bara någon timma. Fyra läkare som höll fast mig samtidigt och drog ner mina byxor och trosor för att sedan injicera deras gift, som bara förvärrade alla symptomen jag hade..
  Jag var inte psykisk störd, utan hade en psykos pga droger..(är det ingen skillnad mellan dessa längre?) Vaknade upp på ett helt annat ställe, visade sig vara Öppna psykiatriska vården och kände mig mycket sämre än tidigare. & Jag som trodde att det var omöjligt att må psykiskt sämre innan, hade tydligen helt fel!
  Ingen utredning gjordes alls utan jag blev i tvingad massor av läkemedel såsom haldol, zyprexa, lergigan, atarax och många fler, som nån jävla försökskanin!
  Jag blev utsläppt av dom, några dagar senare, om jag lovade att ta dessa farliga preparat. Jag lovade men vägrade då jag vart mycket sämre på dessa. Hade tydligen inget val när jag återvände hem iaf, då min mor tvingade mig till det annars hotade hon med att köra mig till psyket igen. Alltså trodde hon på att Psykiatrin visste bäst, inte jag själv..tss Yeah right? Jag fortsatte med läkemedlen, började jämt ha känslan av att jag när som helst kommer att dö eller bli dödad pga dem, vilket var konstigt då jag aldrig i hela mitt liv upplevt nåt liknande tidigare, inte ens i drogpsykosen..
  Fick även en panikångestattack, vilket jag heller aldrig fått innan och blev då såklart direkt körd tillbaka till psyket. Där fick jag tvångsvård (LPT), läkarna och personalen behandlade mig som ett djur, om inte värre. Jag hade inte ens fått någon diagnos då, bara åkt in och ut under sammanlagt 2 månaders tid, blev flera gånger lurad in i "personalrum" där de hoppade på mig och med våld och tvång, höll fast mig på golvet och gav mig Depåinjektioner. Utan att ens fråga mig snällt om jag gick med på det och helt utan förvarning, som de riktiga sinnessjuka jävlarna och sadisterna de egentligen är!
  Jag var på LPT under några veckor, men detta gav mig men för livet och trauman, som jag aldrig kommer att glömma. Jag är så tacksam och glad att jag överlevde det och inte var ett av de många offer som dödats, och än idag dödas, av psykiatrin.
  Jag anmälde dom när jag var där, "rättegången" hölls i en större sal i Psykiatriska mottagningen, samma byggnad där jag var inlagd. Med alla läkare, chefer, lilla "störda" mig och en "av staten utvald jurist" å mina vägnar. Den lades ner på en gång då de menade att jag var psykiskt störd, hade psykos och jätte livlig fantasi.
  Och hur kunde "störda" jag nånsin vinna mot de stora svinen som har all "makt" där? Jag ville bara slippa helvetet och att det nånsin skulle vara över för att få komma hem.
  När jag hade varit där två veckor konstant fick jag en diagnos, för att de tyckte att inga mediciner hjälpte mig och inga diagnoser stämde in på mig. Då fick jag diagnosen bipolär. (Ja, den som har ökat som fan de senaste åren och delas ut till folk som presenter idag.)
  Jag fick åka hem om jag gick med på att få injektioner av Zyprexa (antipsykotiska) regelbundet, en gång i veckan under flera månaders tid. Jag hade inget val och sa ja. Jag gick upp 30 kg på en månad, fick grov acne, tappade mitt fina tjocka hår från huvudet och vart som en Zombie. Seg i hjärnan, kunde ba sitta och stirra rakt in i en vägg i flera timmar dagligen, ingen förmåga att varken skratta eller gråta, hur mkt jag än försökte..sov kanske 20h/dygn.
  Jag blev lite men samtidigt inte alls bättre, och de satte in litium på mig, jag var smart nog att ställa en massor av frågor, de (en olicenserad psykiatrisk kvinnlig doktor) sa som vanligt, att biverkningarna i allvarligare form är mkt sällsynta. Jag tog dom i ett år , trappade sedan ner sakta och slutade senare helt och hållet fastän alla sa att jag måste ta dom livet ut och inte får sluta för nåt i världen.
  Jag hade forskat och läst på mycket om allt inom ämnet, diagnosen och medicinerna. Ingen i min släkt elr familj har fått diagnos på något och inte heller nånsin ätit medicin? Lever dom alla normalt än idag? - JA!
  Tydligen så får antipsykotiska absolut inte ges, om psykosen man har fått är drogrelaterad, men det fick ju jag? Om man är ung, vältränad och smart tjej på 20 år, har hela livet framföt sig och framtidsdrömmar och mål, då ska Zyprexa vara det ABSOLUT SISTA alternativet!
  Depåinjektioner som jag fick under tvångsvård är OLAGLIGT av psyket att ge! Är inte misshandel, brutal fysisk och psykisk misshandel ALLTID FEL!? Det utsätts patienter inom psyk för dagligen, varav många "tar självmord", nej det är läkarna som dödar de stackarna!
  Visste ni att det INTE är vetenskapligt bevisat, att det fattas "nåt kemiskt ämne" i hjärnan vid psykisk störning/sjukdom, som psyk hävdar och Psykiatrins läkemedel säger sig bota?
  Att hjärnan krymper av neuroleptika? Att alltfler diagnoser delas ut och alltfler blir psykiskt sjuka, när det borde vara tvärtom med all hjälp och medicinering Psyket ger? Med alla resurser och alla pengar de tjänar på sin dödsindustri? Att i u-länderna har folk inte råd med psyk vård och medicin, så de blir friska snabbare och får inte återfall som vi i i-länderna? Medicinering psyket ger bidrar till fler och större risk för återfall än om man inte skulle behandlats / ta det. Medicinerna är riktiga gifter och stackars hjälplösa personer som drabbas är försökskaniner.
  Dags att VAKNA folket och inte ta nå mer skit från dessa sadister! Så många har dött och dör än idag pga de jävlarna, men ingen sätter stopp utan folk gör som samhällsslavar och programmerade robotar - som de blir tillsagda, av de s.k. "experterna!"
  Att folk idag tror på det median och Staten försöker få oss alla att tro, att de är psykiskt sjuka/störda och hjärntvättar dom, hur fan kommer det sig? Att de tjänar flera miljarder varje år på Psykofarma och Psykiatriska mottagningar, diagnoserna ökar drastiskt som epidemier men folk blir aldrig friska, tvärtom blir fler sjuka? Varför mörkläggs allt det onda i median som har med det att göra, men inte tvärtom? Är det ingen som känner som mig och trotsar systemet?
  Forska lite så kanske även era ögon öppnas, och ni mår bättre än nånsin utan dessa mediciner, SPECIELLT om ni blivit feldiagnostiserade! Undersök tarmen, hormonerna, sköldkörteln, hjärnan, det är oftast fysisk sjukdom som är orsaken i grund och botten och spökar då.
  Mänskliga rättigheter verkar snart ha slutat existera, spec de inom psykiatriska vården, KÄMPA FÖR DOM OCH TA INGET SKIT!
  Depåinjektioner är olagligt vid tvångsvård, särskilt om de inte vet vad personen lider av och ej gett/fastställt någon diagnos.
  Och jag ska inte ens tala om våldtäkten och allt annat, det kan man bara drömma om att det nånsin skulle tas upp och utredas. Nu har jag helt slutat med dessa "psykos"mediciner, tog tag i problemen och grävde djupare för att finna den grundliggande orsaken. Som var fysisk och hormonell. (om jag inte fått den pga psyk.medicineringen?)
  Jag är lyckligare och stabilare nu än jag var på medicinerna och psykiatrins "vård", arbetar och har mkt bättre kontakt med min familj än då jag var som en paraliserad samhällsslav emot min egna vilja!
  Kan tilläggas att jag inte visste om alla dessa saker som ovannämnt; lagar och regler, när incidenten inträffade och är mkt mer påläst nu och vet mina rättigheter.

  Svar: låter som ett jävla sjuk historia med psykiatrin, men jag misstror dig inte. dock lite lång text att lägga upp.
  jag har forskat mina grejer och jag personligen tror inte på drogutlösta psykoser utan att det snarare kan ligga latent och triggas vid ev droger, men om du rökt så länge och det sedan skulle vara drogutlöst vetefan. En drogutlöst psykos skulle dessutom i sånnfall vara med kortvarig.
  Men men
  Om du vill publicera en text om detta rekommenderar jag dig att inte misstänka att psykiatrin hjärttvättar patienterna med flit, för då kommer ingen lyssna på dig, även om det är detta du tror. Kanske borde du skaffa en blogg och skriva om det som har hänt? Mvh P
  Läs här :)

 • HeartOfGold säger:
  2013-10-30 | 14:51:12

  Nej men drogpsykoser kan alla få, de med ärftligt anlag som är extra känsliga drabbas mer. De kan vara i upp till 6 veckor, om man missbrukat länge och dagligen. men psykofarma så som antipsykotiska och neuroleptika förvärrar symptomen och gör de hållbara ännu längre. Märker dessutom psykiatrin att man har en jävligt hög halt THC och inte gör några som helst utredningar om ev. missbruk och fysiska (ärftliga) sjukdomar, blodprover, hormonprov, etc, gör de mer skada och förvärrar patientens psykiska samt fysiska tillstånd. Om man inte ens har föräldrar eller släktingar med sådana diagnoser är ju chansen 0 att man sj har det och bör göra anmälan. Psykofarma ger folk mer återfall än om man inte skulle ta det, men har man blivit beroende, psykiskt eller kroppsligt så är det svårt att sluta såvida man inte har ett starkt psyke!
  Superfin och lärorik blogg btw! Tummen upp :D

  Svar: sant, bra skrivet!
  Läs här :)

Kommentera inlägget här: